เป้าประสงค์

1. นักเรียนได้พัฒนาตนเต็มตามศักยภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม
    และ คุณลักษณะอันพึงประสงค์
2.หลักสูตรสถานศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีความเหมาะสมกับ
   ความต้องการของท้องถิ่น
3.พัฒนากระบวนการเรียนการสอน ที่มุ่งส่งเสริมการเรียนรู้โดย
   ยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ
4.ผู้บริหาร ครู มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ
5.มีการจัดระบบและพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเป็นปัจจุบัน
   และนำมาใช้ในการบริการจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
6.มีการจัดระบบการประกันคุณภาพภายใน เพื่อรองรับ
    การประเมินภายนอก
7.นำแผนและการศึกษาวิจัย มาเป็นเครื่องมือในการพัฒนา
    คุณภาพการศึกษา
8.โรงเรียนและชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษา
9. นักเรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี
 
10. มีแหล่งเรียนรู้และสภาพแวดล้อมมีเอื้อต่อการเรียนการสอน