เป้าประสงค์

เป้าประสงค์

1.บริหารโรงเรียนอนุบาลตรังตามหลักธรรมาภิบาลมีองค์ประกอบ 6 ประการ ได้แก่  หลักนิติธรรม   หลักคุณธรรม   หลักความโปร่งใส   หลักความมีส่วนร่วม   หลักความรับผิดชอบ และหลัก         ความคุ้มค่า

2.บริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนและการสร้าง เครือข่าย

3.โรงเรียนมีการพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะความรู้ความสามารถและคุณลักษณะอังพึงประสงค์

4.พัฒนาผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์สูงและมีทักษะความสามารถในการสื่อสาร 2 ภาษา เพิ่มพูนประสบการณ์ขยายโลกทัศน์ต่อการมีส่วนร่วม รับผิดชอบในขอบข่ายของสังคม

5.โรงเรียนมีห้องปฏิบัติการที่เพียงพอและมีแหล่งเรียนรู้ มีบรรยากาศ และสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการ จัดการเรียนรู้

6.โรงเรียนมีการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง

7.โรงเรียนมีคณะครูที่มีการเรียนรู้ร่วมกัน มีการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์โดยต่างเป็น

     “ทรัพยากรความรู้” ซึ่งกันและกัน (PLC)

8.โรงเรียนมีคณะครูที่มีการคิดอย่างเป็นระบบ  มีจริยธรรม มุ่งมั่นพัฒนาโดยรวม ร่วมสร้าง

     วิสัยทัศน์และปฏิบัติตามวิสัยทัศน์ร่วมกัน

9.โรงเรียนมีการส่งเสริม สนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีการพัฒนาวิชาชีพให้สูงขึ้น