ปรัชญาโรงเรียน

ปรัชญา

รู้เวลา  รู้หน้าที่ มีวินัย  ใฝ่คุณธรรม