ปรัชญาโรงเรียน

ปรัชญา

 มีวินัย ใฝ่คุณธรรม ก้าวนำทางวิชาการ