ปรัชญาโรงเรียน

ปรัชญา

รู้เวลา  รู้น่าที่ มีวินัย  ใฝ่คุณธรรม