ทำเนียบผู้บริหาร

 

คณะผู้บริหาร
ชื่อ-ตำแหน่ง

นายสนทยา ภักดีวานิช
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลตรัง

นางสาวมาลัยรัตน์ สุขกาว
รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลตรัง