คำขวัญโรงเรียน

คำขวัญโรงเรียน

สร้างศรัทธา สามัคคี มีความรู้ สู้งาน  บริการสังคม