กลยุทธ์โรงเรียน

กลยุทธ์โรงเรียนอนุบาลตรัง  ประจำปีงบประมาณ 2561-2564

กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาหลักสูตรและการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน

กลยุทธ์ที่ 2  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ

กลยุทธ์ที่ 3  เสริมสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม การเข้าถึงบริการทางการศึกษา

กลยุทธ์ที่ 4  ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

กลยุทธ์ที่  5  พัฒนาระบบบริหารจัดการ และส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา