ยุทธศาสตร์โรงเรียน

วิสัยทัศน์

โรงเรียนอนุบาลตรังเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
พัฒนาผู้เรียนให้สมบูรณ์ ทั้งด้านร่างกาย ความรู้ คุณธรรม
นิยมไทยตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง คุณภาพได้มาตรฐาน
สู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ บนพื้นฐานของความเป็นไทย
มีศักยภาพเป็นพลโลก