ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

แบบฟอร์มแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล

ปกแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล

แบบประเมินสมรรถนะของครูขั้นพื้นฐาน(ประเมินโดยตนเอง)

แบบประเมินสมรรถนะของครูขั้นพื้นฐาน(ประเมินโดยเพื่อนครู / ผู้บังคับบัญชา)

ตาราง  1   ผลการประเมินสมรรถนะที่จำเป็นต้องพัฒนาจากแบบประเมินของครู  (ขั้นพื้นฐาน)

แนวทางการจัดอันดับความสำคัญของสมรรถนะที่จำเป็นต้องพัฒนา

แผนพัฒนาตนเอง(ครู)

การสรุปผลการประเมินสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา

 

 

แบบบันทึกการนิเทศภายในโรงเรียน(ระดับปฐมวัย)

บันทึกการนิเทศภายในปฐมวัย

 

 

 

แบบบันทึกการนิเทศภายในโรงเรียน(ระดับขั้นพื้นฐาน)

♦ บันทึกการนิเทศภายใน ประถม

 

 

สมุดบันทึกกิจกรรม (Logbook) ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community)

♦ แบบฟอร์ม PLC