ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

แบบฟอร์มแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล

   ♦ ปกแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล

   ♦ แบบประเมินสมรรถนะของครูขั้นพื้นฐาน(ประเมินโดยตนเอง)

   ♦ แบบประเมินสมรรถนะของครูขั้นพื้นฐาน(ประเมินโดยเพื่อนครู / ผู้บังคับบัญชา)

   ♦ ตาราง  1   ผลการประเมินสมรรถนะที่จำเป็นต้องพัฒนาจากแบบประเมินของครู  (ขั้นพื้นฐาน)

   ♦ แนวทางการจัดอันดับความสำคัญของสมรรถนะที่จำเป็นต้องพัฒนา

   ♦ แผนพัฒนาตนเอง(ครู)

   ♦ การสรุปผลการประเมินสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา

 

แบบบันทึกการนิเทศภายในโรงเรียน(ระดับปฐมวัย)

   ♦ บันทึกการนิเทศภายในปฐมวัย

 

แบบบันทึกการนิเทศภายในโรงเรียน(ระดับขั้นพื้นฐาน)

   ♦ บันทึกการนิเทศภายใน ประถม

 

สมุดบันทึกกิจกรรม (Logbook) ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community)

   ♦ แบบฟอร์ม PLC