ประกาศโรงเรียนอนุบาลตรัง เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรง

ประกาศโรงเรียนอนุบาลตรัง เรื่อง  รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ด้วย โรงเรียนอนุบาลตรัง  มีความประสงค์จะ
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว  เพื่อปฏิบัติหน้าที่ นักการภารโรง จำนวน  ๑  อัตรา  รายละเอียดตาม LINK ข้างล่าง

คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียดการรับสมัครทั้งหมด (58 downloads)

                                                        ประกาศโรงเรียนอนุบาลตรัง
                                                       เรื่อง   รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว

                                                       …………………………..

                   ด้วย โรงเรียนอนุบาลตรัง  มีความประสงค์จะรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว  เพื่อปฏิบัติหน้าที่ นักการ
ภารโรง
จำนวน  ๑  อัตรา  รายละเอียด  ดังนี้

 

                    ๑. คุณสมบัติของผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก 

(๑)  สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า

(๒)  มีอายุไม่ต่ำกว่า  ๒๐  ปีบริบูรณ์

(๓)  เป็นผู้มีความรักและมุ่งมั่นในงานบริการ

(๔)  เป็นผู้มีมนุษยสัมพันธ์ดี เสียสละ เพื่อส่วนรวม

๒. เอกสารหลักฐานในการสมัคร มีดังนี้

๑.  รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด ๑ นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน
จำนวน  ๒ รูป                                                                                   

                   ๒.  สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียนหรือสำเนาปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ
ทางการศึกษา    จำนวน  ๑  ฉบับ

๓.  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน                                      จำนวน  ๑  ฉบับ

๔.  สำเนาทะเบียนบ้าน                                                   จำนวน  ๑  ฉบับ

๕.  ใบรับรองแพทย์                                                       จำนวน  ๑  ฉบับ

                   ๖.  สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล   จำนวน  ๑  ฉบับ

 ทั้งนี้  ให้รับรองสำเนาถูกต้องของเอกสารหลักฐานทุกฉบับ

 

๓. การรับสมัคร

                   ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร  ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ห้องกลุ่มบริหารงานกลุ่มบุคคล
โรงเรียนอนุบาลตรัง ชั้น ๑ อาคารเรียน ๕  ตั้งแต่  วันที่  ๕ – ๙  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖๑
เวลา  ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.  เว้นวันหยุดราชการ

 

๔. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก  

          ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกภายในวันที่  ๑๒  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๑
ณ ห้องกลุ่มงานบริหารงานบุคคล โรงเรียนอนุบาลตรัง เว็บไซด์ www.anubantrang.ac.th

           ๕. วัน เวลา สถานที่สอบคัดเลือก

                    ดำเนินการสอบสัมภาษณ์ในวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๑  เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป 

ณ  ห้อง  Resourse  Center  ชั้น ๑  อาคารเรียน ๕   โรงเรียนอนุบาลตรัง

                

                    ๖. การประกาศรายชื่อ    และการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

โรงเรียนอนุบาลตรัง จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตามลำดับคะแนนที่สอบได้เรียงลำดับจากผู้
ที่ได้คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามลำดับกุมภาพันธ์๒๕๖๑www.anubantrang.ac.th

    

     ๗. การจัดทำสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือก

          ๗.๑ ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกที่จะได้รับการจัดทำสัญญาจ้างในครั้งแรก ตามที่ประกาศมา     รายงานตัว
ในวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๑  ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐  น.

ณ  ห้องกลุ่มงานบริหารงานบุคคล ชั้น ๑  อาคาร ๕  โรงเรียนอนุบาลตรัง

          ๗.๒ หากผู้ผ่านการคัดเลือกไม่มารายงานตัวตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด  ถือว่าผู้นั้น
สละสิทธิ์ในการเข้ารับการจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว โรงเรียนอนุบาลตรัง  

 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน   

             

                    ประกาศ  ณ  วันที่    ๒๖   เดือน  มกราคม     พ.ศ. ๒๕๖

                                                             
                                          (นายสนทยา   ภักดีวานิช)
                                       ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลตรัง