ประกาศโรงเรียนอนุบาลตรัง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงิน

ประกาศโรงเรียนอนุบาลตรัง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินตามที่โรงเรียนอนุบาลตรัง  ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่การเงิน  ตามรายละเอียดในประกาศลงวันที่  28 พฤษภาคม 2561  และเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่  4 – 8  มิถุนายน  2561  ไปแล้วนั้น บัดนี้  คณะกรรมการได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครแล้ว  ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติและเอกสารหลักฐานประกอบครบถ้วน  มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก  ดังรายละเอียดตามลิ้งค์ข้างล่างนี้
>>รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบทั้งหมดที่นี่<<
>>โรงเรียนอนุบาลตรัง<<

ประกาศโรงเรียนอนุบาลตรัง

เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน

………………………………………………………

                    ตามที่โรงเรียนอนุบาลตรัง  ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่การเงิน  ตามรายละเอียดในประกาศลงวันที่  28 พฤษภาคม 2561  และเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่  4 – 8  มิถุนายน  2561  ไปแล้วนั้น

                   บัดนี้  คณะกรรมการได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครแล้ว  ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติและเอกสารหลักฐานประกอบครบถ้วน  มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก  ดังนี้

 

ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่การเงิน   จำนวน 15  ราย

 

ที่ ชื่อ –  สกุล หมายเหตุ
1 นางสาวศิรดา  กาหยี ให้ผู้ที่มีรายชื่อ  ลำดับที่ 1 – 15
2 นางวิไลลักษณ์  ลั่นสิน เข้ารับการสอบปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์
3 นางสาวอัจฉรา  ปรีชา ในวันที่ 18 มิถุนายน 2561
4 นางสุกัญญา  ล้อมคง เวลา 09.00 น. -12.00 น.  สอบปฏิบัติ
5 นางสาวมินตรา  หนูสนิท ณ  ห้อง Resourse  Center
6 นางอัจฉรา  สุขอินทร์ สอบสัมภาษณ์ เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป
7 นางสาวเสาวนีย์  สีผม ณ ห้อง Resourse  Center
8 นางสาวกมลชนก  คงอินทร์
9 นางสาวสรณีย์  คงเพชรธนเดช
10 นางสาวอังคณา  ศรีหมอก
11 นางสาวกนกวรรณ  แซ่ว่อง
12 นางสาวมัณทนา  สุขเสน
13 นางเกศทิพย์  พฤฒินันท์โชติกุล
14 นางสาวอัญชลี  แอโสะ
15 นางสาวจิดาภา  กิ่งเลี่ยน

                                       จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

       ประกาศ  ณ  วันที่   13   มิถุนายน   พ.ศ.  2561    

  (นายสนทยา   ภักดีวานิช)

      ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลตรัง