โรงเรียนอนุบาลตรังประชุมผู้ปกครองนักเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

นายสนทยา ภักดีวานิช ผอ.โรงเรียนอนุบาลตรัง ประธานและดำเนินการประชุมผู้ปกครองนักเรียนภาคเรียน
ที่ 2 ปีการศึกษา 2560 เริ่มประชุมผู้ปกครองนักเรียนสายชั้น ป.6 ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลตรัง วันอังคาร
ที่ 23 มกราคม 2561
>>ชมภาพการประชุมผู้ปกครองชั้นป.6ทั้งหมดที่นี่<<