การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่1โดยใช้กิจกรรมสร้างสรรค์จากวัสดุเหลือใช้ โดย : ครูสารภี เพ็ชรสิริ

ช่ือเรื่อง : การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 โดยใช้กิจกรรมสร้างสรรค์จากวัสดุเหลือใช้
>>คลิกดูรายละเอียดบทคัดย่อที่นี่<<
>>เผยแพร่ทางเว็บฯครูบ้านนอกดอทคอม<<
>>โรงเรียนอนุบาลตรัง<<

 

บทคัดย่อ

 ชื่อเรื่อง           การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 โดยใช้กิจกรรมสร้างสรรค์จากวัสดุเหลือใช้

ชื่อผู้รายงาน     นางสาวสารภี  เพ็ชรสิริ

     การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์  (1)  เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของกิจกรรมสร้างสรรค์จากวัสดุเหลือใช้ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  80/80  (2)  เพื่อเปรียบเทียบความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่  1  ระหว่างก่อนกับหลังการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์จากวัสดุเหลือใช้ (3)  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่  1  ที่มีต่อการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์จากวัสดุเหลือใช้  กลุ่มประชากรเป็นนักเรียนชั้นอนุบาลชั้นปีที่  1  ที่กำลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา  2560  ของโรงเรียนอนุบาลตรัง  จำนวน  35  คน  โดยดำเนินการทดลองเป็นระยะเวลา  8  สัปดาห์  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้  คือ  กิจกรรมสร้างสรรค์จากวัสดุเหลือใช้  จำนวน  24  กิจกรรม  แบบทดสอบวัดความคิดสร้างสรรค์  แบบสังเกตพฤติกรรมความคิดสร้างสรรค์ และแบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อกิจกรรมสร้างสรรค์จากวัสดุเหลือใช้  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ        ค่าร้อยละ  (%)  ค่าเฉลี่ย  (  )  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ()  

               ผลการศึกษาพบว่า  (1)  ประสิทธิภาพของการใช้กิจกรรมสร้างสรรค์จากวัสดุเหลือใช้เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์มีประสิทธิภาพ (E1 /E2)   เท่ากับ 83.03/80.95  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 80/80  (2)  ผลการเปรียบเทียบความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่  1  ระหว่างก่อนและหลังการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์จากวัสดุเหลือใช้  ปรากฏว่า  หลังการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์จากวัสดุเหลือใช้นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่  1  มีความคิดสร้างสรรค์สูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัด  (3)  ผลการศึกษาด้านความพึงพอใจของนักเรียนชั้นอนุบาลชั้นปีที่  1  ที่มีต่อการใช้กิจกรรมสร้างสรรค์จากวัสดุเหลือใช้ ปรากฏว่า  นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่  1  มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก