ประกาศโรงเรียนอนุบาลตรัง เรื่อง รับสมัครบุคคลตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่เจ้าหน้าที่การเงิน

  ด้วย โรงเรียนอนุบาลตรัง  มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวจำนวน  ๑  ตำแหน่ง  คือ  เจ้าหน้าที่การเงิน  โรงเรียนอนุบาลตรัง  จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือก สรรหา  รายละเอียดตามประกาศ หรือตามลิ้งข้างล่างนี้
>>คลิกดูรายละเอียดรับสมัครลูกจ้างที่นี่<<
>>โรงเรียนอนุบาลตรัง<<


ประกาศโรงเรียนอนุบาลตรัง

เรื่อง   รับสมัครบุคคลตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราว

                                                                                       ………………….

                   ด้วย โรงเรียนอนุบาลตรัง  มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวจำนวน  ๑  ตำแหน่ง  คือ  เจ้าหน้าที่การเงิน  โรงเรียนอนุบาลตรัง  จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือก สรรหา  รายละเอียด  ดังนี้

          ๑.  ตำแหน่ง  ที่เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือก

                   ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่การเงิน          จำนวน  ๑  ตำแหน่ง

          ๒. คุณสมบัติของผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก 

                ๒.๑  คุณสมบัติทั่วไป

(๑)  มีสัญชาติไทย

(๒)  มีอายุไม่ต่ำกว่า  ๒๐  ปีบริบูรณ์

     (๓)  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

     (๔)  ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือ

จิตฟั่นเฟือน  ไม่สมประกอบ  หรือไม่เป็นโรคตามกฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยโรค  พ.ศ.๒๕๔๙

  • ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง  หรือเจ้าหน้าที่ใน

พรรคการเมือง

  • ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิด

ทาง  อาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

  • ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออกปลดออกหรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ

หน่วยงานอื่นของรัฐ

  • ไม่เป็นพระภิกษุสงฆ์ หรือสามเณร หรือนักพรต นักบวช

                 ๒.๒  คุณสมบัติ  ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงิน

      (๑)   มีวุฒิการศึกษา  จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าอนุปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงทางด้านบัญชีหรือการเงินหรือสาขาอื่นๆ  ที่เกี่ยวข้อง

      (๒)  มีความซื่อสัตย์

      (๓)  มีประสบการณ์ทำงานด้านบัญชีและการเงิน

      (๔)  มีความสามารถในการปิดบัญชีและรายการทางบัญชีที่เกี่ยวข้องได้

      (๕)  เป็นผู้เรียนรู้ได้รวดเร็ว  และมีความยืดหยุ่นในการทำงาน

      (๖)  มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและสามารถทำงานเป็นทีมได้

      (๗)  มีความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์

เอกสารหลักฐานในการสมัคร  ดังนี้

                   ๑.  รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด ๑ นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน       จำนวน  ๒ รูป                                                                                        

                   ๒.  สำเนาวุฒิการศึกษา                                                   จำนวน  ๑  ฉบับ

                   ๓.  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน                                       จำนวน  ๑  ฉบับ

                   ๔.  สำเนาทะเบียนบ้าน                                                   จำนวน  ๑  ฉบับ

                  ๕.  ใบรับรองแพทย์                                                        จำนวน  ๑  ฉบับ

                   ๖. สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล    จำนวน   ๑  ฉบับ

                  ๗. หลักฐานอื่นๆ เช่น  ใบสำคัญการสมรส  ใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อ                                                                                       (                          (ฉบับจริงพร้อม สำเนา )                                             จำนวน  ๑  ฉบับ

                        ทั้งนี้  ให้รับรองสำเนาถูกต้องของเอกสารหลักฐานทุกฉบับ

             ๓. การรับสมัคร

                   ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร  ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ห้องกลุ่มงานบริหารงานกลุ่มบุคคล                     โรงเรียนอนุบาลตรัง ชั้น ๑ อาคารเรียน ๕  ตั้งแต่  วันที่  ๔ – ๘  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๑                               เวลา  ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.  เว้นวันหยุดราชการ

              ๓.๑ เงื่อนไขการรับสมัคร

ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก  สรรหาจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า  

เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป   และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้ง  ยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน  ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร   ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษา ไม่ตรงตามคุณวุฒิของตำแหน่งที่สมัครสอบ อันมีผลทำให้ผู้สมัครสอบไม่มีสิทธิตามประกาศรับสมัครดังกล่าว  ให้ถือว่า การรับสมัครและการได้เข้ารับการคัดเลือก  สรรหาครั้งนี้เป็นโมฆะสำหรับผู้นั้น

          ๔. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก  สรรหาและกำหนดวัน เวลา  สถานที่

  ในการคัดเลือกสรรหา

    วันที่ ๑๓ มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๑  ณ ห้องกลุ่มงานบริหารงานบุคคล โรงเรียนอนุบาลตรัง

เว็บไซด์ www.anubantrang.ac.th

         ๕. หลักเกณฑ์และวิธีการ

    (๕.๑)  ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่การเงิน ผู้สมัครต้องได้รับการคัดเลือก ด้วยวิธีการสอบสัมภาษณ์และสอบปฏิบัติใน  วันที่ ๑๘ มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๑  ตามรายละเอียดดังนี้

            วัน เวลา             วิชา คะแนนเต็ม             หมายเหตุ
วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๑  เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐  น.

 

 

 

 

– ความรู้ความเข้าใจในระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน

– ประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง 

 

      

๕๐

 

๕๐

 

 

 

สอบปฏิบัติ

 

สัมภาษณ์

 

 

 

 

  

        

          ๖.  สถานที่สอบ 

     ๖.๑  ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงิน                  ณ  ห้อง  Resourse  Center                     

๗.  เกณฑ์การตัดสิน

               ผู้เข้ารับการคัดเลือก   จะต้องได้รับการประเมินครบทุกด้าน  และได้คะแนนประเมินทุกด้านรวมกัน    ไม่ต่ำกว่าร้อยละ  ๖๐  โดยเรียงลำดับผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงสุดจากมากไปหาน้อย  หากคะแนนเท่ากัน  ให้ผู้ที่ได้คะแนนกิจกรรมที่ประเมินข้อ ๑   มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า หากคะแนนเท่ากันอีก  ให้ผู้ที่ได้คะแนนในกิจกรรมที่ประเมินข้อ ๒ มากกว่าอยู่ในลำดับที่สูงกว่า  ถ้ายังได้คะแนนเท่ากันอีก    ก็ให้                      ผู้ที่ได้รับหมายเลขประจำตัวสอบก่อน  เป็นผู้ที่อยู่ในลำดับที่ที่สูงกว่า   การจัดจ้างจะเป็นไปตามลำดับคะแนนที่สอบได้แต่ละกิจกรรม

          ๘. การประกาศรายชื่อ    และการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

  • โรงเรียนอนุบาลตรัง  จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตามลำดับคะแนนที่สอบได้  เรียงลำดับจากผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามลำดับ  ภายในวันที่   ๒๑   มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๑                                   ณ โรงเรียนอนุบาลตรัง  เว็บไซด์ anubantrang.ac.th        
    • ๙. การจัดทำสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือก

       ๙.๑  ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกที่จะได้รับการจัดทำสัญญาจ้างในครั้งแรก ตามที่ประกาศไป     รายงานตัว ตามลำดับที่สอบคัดเลือกได้ ในวันที่ ๒๕ มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๑ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐  น.

ณ  ห้องกลุ่มงานบริหารงานบุคคล  โรงเรียนอนุบาลตรัง

      ๙.๒  หากผู้ผ่านการคัดเลือกไม่มารายงานตัวตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด  ถือว่าผู้นั้น              สละสิทธิ์ในการเข้ารับการจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว โรงเรียนอนุบาลตรัง  

 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน   

             

                    ประกาศ  ณ  วันที่  28   เดือนพฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑

 ( นายสนทยา  ภักดีวานิช )
  ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลตรัง