ประกาศโรงเรียนอนุบาลตรัง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกครูอัตราจ้างรายเดือน

                   ตามที่โรงเรียนอนุบาลตรัง  ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง  ครูอัตราจ้างรายเดือน  วิชาเอกคอมพิวเตอร์   ตามรายละเอียดในประกาศลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2561  และเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 14-18 พฤษภาคม 2561 ไปแล้วนั้น

                   บัดนี้  คณะกรรมการได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครแล้ว  ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติและเอกสารหลักฐานประกอบครบถ้วน  มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก  ดังนี้
>>คลิกดูรายละเอียดผู้มีสิทธิ์สอบที่นี่<<

ประกาศโรงเรียนอนุบาลตรัง

เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกครูอัตราจ้างรายเดือน

…………………………………………………..

                    ตามที่โรงเรียนอนุบาลตรัง  ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง  ครูอัตราจ้างรายเดือน  วิชาเอกคอมพิวเตอร์   ตามรายละเอียดในประกาศลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2561  และเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 14-18 พฤษภาคม 2561 ไปแล้วนั้น

                   บัดนี้  คณะกรรมการได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครแล้ว  ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติและเอกสารหลักฐานประกอบครบถ้วน  มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก  ดังนี้

 

วิชาเอกคอมพิวเตอร์   จำนวน  4  ราย

ที่ ชื่อ –  สกุล หมายเหตุ
1 นางสาววาสนา  บัวทอง ให้ผู้ที่มีรายชื่อ ลำดับที่ 1-4
2 นางสาวจีรวรรณ  เรืองสุข เข้ารับการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์
3 นายภูสิทธิ์   ดินแดง ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2561
4 นางสุรีย์พร  ชุติภาณุ เวลา 09.00 น. -12.00 น. สอบข้อเขียน
    ณ ห้อง Resource  Center อาคาร 5 ชั้น 1
    สอบสัมภาษณ์  เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป
    ณ ห้อง Resource  Center อาคาร 5 ชั้น 1

                                                               จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

                                                                                ประกาศ  ณ  วันที่    22  พฤษภาคม    พ.ศ.  2561    

         (นายสนทยา   ภักดีวานิช)

          ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลตรัง