ประกาศโรงเรียนอนุบาลตรัง เรื่อง รับสมัครครูอัตราจ้างรายเดือนตำแหน่งครูคอมพิวเตอร์

     ด้วย โรงเรียนอนุบาลตรัง  มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้าง 
จำนวน  ๑  อัตรา จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือก สรรหา  รายละเอียด  ดังนี้
>>ดูรายละเอียดรับสมัครครูจ้างคอมฯ<<
>>โรงเรียนอนุบาลตรัง<<

ประกาศโรงเรียนอนุบาลตรัง

เรื่อง   รับสมัครครูอัตราจ้างรายเดือน
………………….

                   ด้วย โรงเรียนอนุบาลตรัง  มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้าง  จำนวน  ๑  อัตรา จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือก สรรหา  รายละเอียด  ดังนี้

          ๑.  ตำแหน่ง  ที่เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือก

                   ตำแหน่ง  ครูคอมพิวเตอร์ จำนวน  ๑   อัตรา

          ๒. คุณสมบัติของผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก 

๒.๑  คุณสมบัติทั่วไป

     (๑)  เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา  ๓๐  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ. ๒๕๓๗  และที่แก้ไขเพิ่มเติม

(๒)  มีสัญชาติไทย

(๓)  มีอายุไม่ต่ำกว่า  ๒๐  ปีบริบูรณ์  นับถึงวันรับสมัครวันสุดท้าย

     (๔)  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

     (๕)  ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือ

จิตฟั่นเฟือน  ไม่สมประกอบ  หรือไม่เป็นโรคตามกฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยโรค  พ.ศ.๒๕๔๙

  • ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง  หรือเจ้าหน้าที่ใน

พรรคการเมือง

  • ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิด

ทาง  อาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

  • ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออกปลดออกหรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ

หน่วยงานอื่นของรัฐ

  • ไม่เป็นพระภิกษุสงฆ์ หรือสามเณร หรือนักพรต นักบวช

๒.๒  คุณสมบัติ เฉพาะตำแหน่ง

 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิชาคอมพิวเตอร์   และมีความสามารถในการสื่อสาร

ภาษาอังกฤษได้

เอกสารหลักฐานในการสมัคร  ดังนี้

                   ๑.  รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด ๑ นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน       จำนวน  ๒ รูป                                                                                         

                   ๒.  ระเบียนแสดงผลการเรียน ปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองวุฒิที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษา ในสาขาวิชา หรือวิชาเอกตรงตามกลุ่มวิชาที่ระบุ ฉบับจริงพร้อมสำเนา จำนวน  ๑  ฉบับ

                   ๓.  สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู  ฉบับจริงพร้อมสำเนา         จำนวน  ๑  ฉบับ              

                   ๔.  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน                                            จำนวน  ๑  ฉบับ

                   ๕.  สำเนาทะเบียนบ้าน                                                          จำนวน  ๑  ฉบับ

                   ๖.  สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล   จำนวน  ๑  ฉบับ

ทั้งนี้  ให้รับรองสำเนาถูกต้องของเอกสารหลักฐานทุกฉบับ

 ๓. การรับสมัคร

                   ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร  ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ห้องกลุ่มงานบริหารงานกลุ่มบุคคล โรงเรียนอนุบาลตรัง ชั้น ๑ อาคารเรียน ๕  ตั้งแต่  วันที่  ๑๔ – ๑๘  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖ เวลา  ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.  เว้นวันหยุดราชการ
                    ๓.๑ เงื่อนไขการรับสมัคร

ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก  สรรหาจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า  

เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป   และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้ง  ยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน  ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร   ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษา ไม่ตรงตามคุณวุฒิของตำแหน่งที่สมัครสอบ อันมีผลทำให้ผู้สมัครสอบไม่มีสิทธิตามประกาศรับสมัครดังกล่าว  ให้ถือว่า การรับสมัครและการได้เข้ารับการคัดเลือก  สรรหาครั้งนี้เป็นโมฆะสำหรับผู้นั้น

๔. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก   สรรหาและกำหนดวัน เวลา  สถานที่

 ในการคัดเลือกสรรหา

    วันที่  ๒๒  พฤษภาคม  ๒๕๖๑  ณ  ห้องกลุ่มงานบริหารงานบุคคล โรงเรียนอนุบาลตรัง

เว็บไซด์ www.anubantrang.ac.th

๕. วิธีการคัดเลือก

    ผู้สมัครต้องได้รับการคัดเลือก ด้วยวิธีการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์วันที่  ๒๕  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑  ตามรายละเอียดดังนี้

            วัน เวลา             วิชา             คะแนนเต็ม             หมายเหตุ
วันที่ ๒๕ มกราคม  ๒๕๖๑      เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐  น.

 

 

เวลา ๑๓.๐๐ น.  เป็นต้นไป

 

–          วิชาชีพครู

–          วิชาเอก

 

– ประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง 

– ความรู้ความเข้าใจในระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการ ปฏิบัติงาน

 

 

      

๓๐

๒๐

 

๕๐

 

 

สอบข้อเขียน

 

 

สอบสัมภาษณ์

 

๖.  สถานที่สอบ 

     สอบที่โรงเรียนอนุบาลตรัง ณ ห้อง Resource  Center  ชั้น ๑ อาคารเรียน ๕

๗.  เกณฑ์การตัดสิน

               ผู้เข้ารับการคัดเลือก   จะต้องได้รับการประเมินครบทุกด้าน  และได้คะแนนประเมินทุกด้านรวมกัน    ไม่ต่ำกว่าร้อยละ  ๖๐  โดยเรียงลำดับผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงสุดจากมากไปหาน้อย  หากคะแนนเท่ากัน  ให้ผู้ที่ได้คะแนนกิจกรรมที่ประเมินข้อ ๑   มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า หากคะแนนเท่ากันอีก  ให้ผู้ที่ได้คะแนนในกิจกรรมที่ประเมินข้อ ๒ มากกว่าอยู่ในลำดับที่สูงกว่า  ถ้ายังได้คะแนนเท่ากันอีก ก็ให้ผู้ที่ได้รับหมายเลขประจำตัวสอบก่อน  เป็นผู้ที่อยู่ในลำดับที่ที่สูงกว่าการจัดจ้างจะเป็นไปตามลำดับคะแนนที่สอบได้แต่ละกิจกรรม

 

๘. การประกาศรายชื่อ    และการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
             โรงเรียนอนุบาลตรัง   จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตามลำดับคะแนนที่สอบได้  เรียงลำดับจากผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามลำดับ  ภายในวันที่ ๓๐ พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนอนุบาลตรัง  เว็บไซด์ anubantrang.ac.th
๙. การจัดทำสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือก

             ๙.๑  ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกที่จะได้รับการจัดทำสัญญาจ้างในครั้งแรก ที่ประกาศไปรายงานตัว ตามลำดับที่สอบคัดเลือกได้    ในวันที่  ๑  มิถุนายน พ.ศ.  ๒๕๖๑   ตั้งแต่เวลา    ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐  น. ณ  ห้องกลุ่มงานบริหารงานบุคคล  โรงเรียนอนุบาลตรัง

            ๙.๒  หากผู้ผ่านการคัดเลือกไม่มารายงานตัวตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด  ถือว่าผู้นั้นสละสิทธิ์ในการเข้ารับการจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว โรงเรียนอนุบาลตรัง  

 

                   จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน   

             

                                 ประกาศ  ณ  วันที่   ๑๑   เดือนพฤษภาคม   พ.ศ. ๒๕๖๑    

 

                                                                                 ( นายสนทยา  ภักดีวานิช )

                                                                              ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลตรัง