รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง บทประยุกต์ โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

ชื่อผลงาน             รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

                           เรื่อง บทประยุกต์  โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  
ผู้วิจัย                   จันทร์ทิพย์  อ่อนแท้
                           ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ 
สถานศึกษา          โรงเรียนอนุบาลตรัง  
ปีที่รายงาน           2561
                                                                                               บทคัดย่อ

                   การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  เรื่อง บทประยุกต์  โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5   มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาแบบฝึกทักษะ  เรื่อง บทประยุกต์  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  75/75  2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง
บทประยุกต์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์  3) หาดัชนีประสิทธิผลของการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะ เรื่อง
บทประยุกต์   กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  และ 4) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ต่อการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง 
บทประยุกต์  โดยใช้แบบฝึกทักษะ

                  กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ ได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/3 โรงเรียนอนุบาลตรัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1
ปีการศึกษา 2560 จำนวน 46 คน จากประชากรทั้งหมด  250 คน  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่  แบบฝึกทักษะ เรื่อง บทประยุกต์  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  จำนวน 7 ชุด  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง บทประยุกต์  จำนวน 1 ฉบับแบบสอบถามความพึงพอใจ  จำนวน 1 ฉบับ  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และการทดสอบค่าที  ซึ่งมีผลโดยสรุปดังนี้ 

  1. ประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะ เรื่อง บทประยุกต์  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  มีค่าเท่ากับ  83.67/80.87  
  2. คะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง บทประยุกต์  ของนักเรียน
    ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
  3. ดัชนีประสิทธิผลของการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะ เรื่อง บทประยุกต์  กลุ่มสาระ

การเรียนรู้คณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีค่าเท่ากับ  0.7698
    4. ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะ เรื่อง บทประยุกต์  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด