รายงานผลการใช้กิจกรรมสร้างสรรค์จากวัสดุเหลือใช้เพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 โดยนางสาวกนกภรณ์ ด้วงสุข โรงเรียนอนุบาลตรัง

บทคัดย่อ

ชื่อเรื่อง           รายงานผลการใช้กิจกรรมสร้างสรรค์จากวัสดุเหลือใช้เพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์

ชื่อผู้รายงาน     นางสาวกนกภรณ์  ด้วงสุข

     การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์  (1)  เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของการใช้กิจกรรมสร้างสรรค์จากเศษวัสดุเหลือใช้ ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  80/80  (2)  เพื่อศึกษาการพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่  1  โดยการใช้กิจกรรมสร้างสรรค์จากวัสดุเหลือใช้เพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ (3)  เพื่อเปรียบเทียบการพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่  1  ระหว่างก่อนกับหลังการใช้กิจกรรมสร้างสรรค์จากวัสดุเหลือใช้เพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ (4)  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่  1  ที่มีต่อการใช้กิจกรรมสร้างสรรค์จากวัสดุเหลือใช้เพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ นักเรียนชั้นอนุบาลชั้นปีที่  1  ที่กำลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา  2560  ของโรงเรียนอนุบาลตรัง  จำนวน  34  คน  โดยดำเนินการทดลองเป็นระยะเวลา  8  สัปดาห์  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้  คือการใช้กิจกรรมสร้างสรรค์จากวัสดุเหลือใช้เพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ จำนวน  24  กิจกรรม  แผนการใช้กิจกรรมสร้างสรรค์จากวัสดุเหลือใช้เพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์จำนวน  24  แผน  แบบทดสอบการพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ แบบสังเกตพฤติกรรมการพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์  และแบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการใช้กิจกรรมสร้างสรรค์จากวัสดุเหลือใช้เพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  คือค่าร้อยละ  (%)  ค่าเฉลี่ย  ( X )  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ( S.D. )  และการทดสอบค่าที  (t-test)

               ผลการศึกษาพบว่า  (1)  ประสิทธิภาพของการใช้กิจกรรมสร้างสรรค์จากวัสดุเหลือใช้เพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์มีประสิทธิภาพ (E1 /E2)   เท่ากับ 86.46/92.05  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 80/80  (2)  ผลการพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่  1  โดยการใช้กิจกรรมสร้างสรรค์จากวัสดุเหลือใช้  ปรากฏว่า  การใช้กิจกรรมสร้างสรรค์จากวัสดุเหลือใช้ สามารถพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่  1  ได้อย่างดีและมีประสิทธิภาพ  (3)  ผลการเปรียบเทียบการพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่  1  ระหว่างก่อนและหลังการใช้กิจกรรมสร้างสรรค์จากวัสดุเหลือใช้   ปรากฏว่าหลังการใช้กิจกรรมสร้างสรรค์จากวัสดุเหลือใช้ นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่  1  มีการพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์สูงขึ้นก่อนการจัดกิจกรรมอย่างเห็นได้ชัดเจน  (4)  ผลการศึกษาด้านความพึงพอใจของนักเรียนชั้นอนุบาลชั้นปีที่  1  ที่มีต่อการใช้กิจกรรมสร้างสรรค์จากวัสดุเหลือใช้  ปรากฏว่า  นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่  1  มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก