การประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 1/2564

นายณัฐ ลายทองสุก ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลตรัง ประธานดำเนินการประชุมข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้อง โรงเรียนอนุบาลตรัง ครั้งที่ 1/2564  วันศุกร์ที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2564 เวลา 15.45 น. ณ ห้องสัตตบงกช โรงเรียนอนุบาลตรัง