กิจกรรมวันคริสต์มาส นักเรียน EP / MEP ช่วงเข้าแถวเคารพธงชาติ

กิจกรรมวันคริสต์มาส นักเรียน EP / MEP ช่วงเข้าแถวเคารพธงชาติ โดยมีการป้องกันด้วยการให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน ใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า เพื่อป้องกันโรคโควิด 19 วันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2563