ประกาศโรงเรียนอนุบาลตรัง เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ในสถานศึกษาใหม่ 

ประกาศโรงเรียนอนุบาลตรัง

เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ในสถานศึกษา

————————–

 

                 ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ ศธ 04001/ว7416 ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2563 ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง การป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) โดยให้สถานศึกษาเฝ้าระวังและดำเนินการตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยของนักเรียน ครู และบุคลากร    ของโรงเรียนอนุบาลตรัง รวมทั้งเพื่อเป็นการร่วมรับผิดชอบต่อสังคมในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 โรงเรียนอนุบาลตรังจึงขอประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติในการป้องกันการแพร่ระบาด   ของเชื้อไวรัส COVID-19 ดังนี้

  1. การสร้างความรู้ความเข้าใจ

                 1.1 ให้ความรู้แก่นักเรียน ผู้ปกครอง ครู และบุคลากรของโรงเรียน เกี่ยวกับมาตรการป้องกันตนเอง ตลอดจนข้อมูลเกี่ยวกับการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส ตามข้อแนะนำของกระทรวงสาธารณสุข     

             1.2 ทำป้ายประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับมาตรการการป้องกันตนเองในสถานการณ์การแพร่ระบาด   ของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19)

  1. การคัดกรองวัดไข้

                 2.1 มีมาตรการคัดกรองวัดอุณหภูมิผู้ที่เข้ามาในโรงเรียนทุกคน โดยได้จัดจุดคัดกรองจำนวน 2 จุด ได้แก่ บริเวณทางเข้าออกประตูโรงเรียนทั้ง 2 ด้าน ของโรงเรียน หากพบว่า มีนักเรียนหรือบุคลากรทางการศึกษามีอุณหภูมิร่างกายตั้งแต่ 37.5 องศา เซลเซียส ขึ้นไป ร่วมกับอาการทางเดินหายใจอย่างใดอย่างหนึ่ง (ไอ น้ำมูก เจ็บคอ หายใจเร็วหรือหายใจเหนื่อยหรือหายใจลำบาก) ให้หยุดเรียน/หยุดปฏิบัติงานและรีบไป   พบแพทย์ทันที

  1. การสวมหน้ากาก

             3.1 ผู้ที่เข้ามาในโรงเรียนทุกคนสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาเมื่ออยู่ในโรงเรียน

  1. การล้างมือ

             4.1 โรงเรียนมีมาตรการคัดกรองผู้ที่เข้ามาในโรงเรียนทุกคน โดยการล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ ณ จุดบริการคัดกรอง   

             4.2 โรงเรียนมีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่และควรล้างมือด้วยสบู่อย่างน้อย 20 วินาที            

                 หรือเจลแอลกอฮอล์ ตามจุดต่าง ๆ ที่โรงเรียนจัดเตรียมไว้ให้และหลีกเลี่ยงการสัมผัสบริเวณจุดเสี่ยง รวมทั้ง  

ไม่ใช้มือสัมผัส ใบหน้า ตา ปาก จมูก โดยไม่จำเป็น

              4.3 การใช้ห้องน้ำ ห้องส้วม โรงเรียนมีสบู่ล้างมือเพียงพอและให้ความรู้นักเรียนถึงวิธีการล้างมือ  

ที่ถูกต้อง มีครูและเจ้าหน้าที่คอยดูแลนักเรียนในการใช้ห้องน้ำ ทั้งช่วงเวลาเรียนและนอกเวลาเรียนให้นักเรียนสลับกันใช้ห้องน้ำ

ตามความเหมาะสมของโรงเรียน โดยรอคิวและมีจุดเว้นระยะอย่างชัดเจน มีการบันทึกเวลา

ในการทำความสะอาดห้องน้ำทุกชั่วโมง โดยมอบหมายครูเวรประจำวัน แม่บ้าน นักการ ดำเนินการ  อย่างเคร่งครัด

  1. การเว้นระยะห่างทางสังคม

             5.1 ผู้ที่เข้ามาในสถานศึกษาทุกคนต้องเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล อย่างน้อย 1-2  เมตร

  1. การทำความสะอาด

             6.1 ทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัสที่มีการใช้ร่วมกันด้วยแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ

             6.2 ทำความสะอาดห้องเรียน โต๊ะ เก้าอี้ ก่อนเรียน/หลังเรียน พักกลางวัน ด้วยการฆ่าเชื้อ 

ด้วยแอลกอฮอล์ทุกครั้ง และมีการบันทึกข้อมูลอย่างละเอียด

             6.3 ห้องเรียนพิเศษ อาคารเรียนประกอบ โรงอาหาร จัดให้มีอากาศถ่ายเทสะดวก

ทำความสะอาดฆ่าเชื้ออุปกรณ์ต่างๆ ด้วยแอลกอฮอล์ทุกครั้ง

  1. การลดการแออัด

             7.1 งดการจัดกิจกรรมหรือเทศกาลต่าง ๆ เช่น งานคริสต์มาส งานปีใหม่ การประชุม

             7.2 งดการเรียนการสอนวิชาพลศึกษา ,ลูกเสือ-เนตรนารี ยุวกาชาดและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

             7.3 จัดกิจกรรมต่าง ๆ ในที่โล่ง อากาศถ่ายเท ลดความแออัดไม่จัดกิจกรรมที่เกิดการรวมกลุ่ม   ของนักเรียน

 

             ประกาศ ณ วันที่ 25 เดือนธันวาคม พ.ศ.2563

 (นายณัฐ  ลายทองสุก)

ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลตรัง