ศึกษาดูงานโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก

นายณัฐ ลายทองสุก ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลตรัง พร้อมด้วยตัวแทนคณะครูโรงเรียนอนุบาลตรังเข้าร่วมการศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก โดยมี ว่าที่ ร.ต.นิพัฒน์ พ่วงพร้อม รองผู้อำนวยการโรงเรียนพิษณุโลก และคณะครูร่วมต้อนรับและเลั้ยงอาหารเย็น ณ ห้องประชุม โรงเรียนอนุบาลพิษณูโลก เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2563

Link ภาพกิจกรรม Facebook โรงเรียนอนุบาลตรัง