การนิเทศบูรณาการ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา

นายสุเมธ ลุ้งใหญ่ ศึกษานิเทศก์ เจ้าหน้าที่ประจำกลุ่ม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 ได้มานิเทศบูรณาการ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินความพึงพอใจ ต่อผลการจัดการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ตรวจสอบความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ของโรงเรียนอนุบาลตรัง ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

Link Facebook ภาพกิจกรรม โรงเรียนอนุบาลตรัง