ประกาศโรงเรียนอนุบาลตรังเรื่อง  ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ใหม่ 

 

ประกาศโรงเรียนอนุบาลตรัง

เรื่อง  ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว 

………………………………………………………

                         ตามประกาศโรงเรียนอนุบาลตรัง ลงวันที่  4  พฤศจิกายน  2563 เรื่อง รับสมัครสอบ

คัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ตำแหน่ง  ครูอัตราจ้างและช่างเครื่องคอมพิวเตอร์  ซึ่งรับสมัครตั้งแต่

วันที่ 5-10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 และดำเนินการสอบคัดเลือกในวันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  นั้น

                         บัดนี้  โรงเรียนอนุบาลตรัง  ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกเสร็จสิ้นแล้ว  จึงประกาศรายชื่อ    

   ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ดังนี้

ตำแหน่ง  ครูวิชาเอกคณิตศาสตร์   

 

ลำดับที่สอบได้ ชื่อ –  สกุล หมายเหตุ
1. นางสาวรัศมีปาน  เซ่งฉ้วน
2. นางสาวสาวิตรี  กิ้มแก้ว
3. นางสาวชลธิชา  เส็นสด

                       

ตำแหน่ง  ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์   

ลำดับที่สอบได้ ชื่อ –  สกุล หมายเหตุ
1. นายรัฐเขต  ปิยภาณีกุล

 

 

ให้บุคคลที่ผ่านการคัดเลือกลำดับที่ 1 มารายงานตัวและทำสัญญาจ้าง  ณ  ห้องกลุ่ม

บริหารงานบุคคล  โรงเรียนอนุบาลตรัง วันที่  16  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2563   เวลา 09.00 – 12:00 น.

หากไม่มารายงานตัวตามวัน เวลา  ดังกล่าว  ถือว่าสละสิทธิ์และจะเรียกบุคคลลำดับถัดไป   

      ประกาศ  ณ  วันที่   13  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2563

    (นายณัฐ   ลายทองสุก)

         ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลตรัง