ประกาศโรงเรียนอนุบาลตรัง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้างและช่างเครื่องคอมพิวเตอร์ใหม่ 

 

 

ประกาศโรงเรียนอนุบาลตรัง

เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว

ตำแหน่ง ครูอัตราจ้างและช่างเครื่องคอมพิวเตอร์

……………………………………

                                                                                                         

       ตามที่โรงเรียนอนุบาลตรัง  ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง 

ครูอัตราจ้างและช่างเครื่องคอมพิวเตอร์ ตามรายละเอียดในประกาศลงวันที่ 4 พฤศจิกายน  2563 

และเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 5 – 10 พฤศจิกายน 2563 ไปแล้วนั้น

                   บัดนี้  คณะกรรมการได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครแล้ว  ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติและ

เอกสารหลักฐานประกอบครบถ้วน  มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก  ดังนี้

 

ตำแหน่ง  ครูวิชาเอกคณิตศาสตร์   จำนวน  3  ราย

ที่ ชื่อ –  สกุล หมายเหตุ
1 นางสาวสาวิตรี  กิ้มแก้ว ให้ผู้ที่มีรายชื่อ  ลำดับที่ 1 – 3
2 นางสาวชลธิชา  เส็นสด เข้ารับการสอบข้อสอบแบบอัตนัย/ปฏิบัติ
3 นางสาวรัศมีปาน  เซ่งฉ้วน และสอบสัมภาษณ์  ในวันที่ 13  พฤศจิกายน 2563
    เวลา 09.00 น. – 12.00 น. 
    สอบปฏิบัติ/สอบสัมภาษณ์
    ณ ห้องนิลปัทม์  อาคารเรียน 5 ชั้น 1

 ตำแหน่ง  ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์   จำนวน  1  ราย

ที่ ชื่อ –  สกุล หมายเหตุ
1 นายรัฐเขต  ปิยภาณีกุล ให้ผู้ที่มีรายชื่อ  ลำดับที่ 1
    เข้ารับการสอบปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์
    ในวันที่ 13  พฤศจิกายน 2563
    เวลา 09.00 น. – 12.00 น. 
    สอบปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์
    ณ  ห้องคอมพิวเตอร์ E.P. อาคารเรียน 5 ชั้น 3

 

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

              ประกาศ  ณ  วันที่  11   พฤศจิกายน   พ.ศ.  2563    

             (นายณัฐ  ลายทองสุก)

              ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลตรัง

ประกาศผู้มีสิทธิสอบ.pdf (14 downloads)

 

 

ฏิทินการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว

โรงเรียนอนุบาลตรัง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๑

**********************************

วันที่   ๔    พฤศจิกายน  ๒๕๖๓       –  ประกาศรับสมัคร
วันที่  ๕-๑๐ พฤศจิกายน  ๒๕๖๓  –  รับสมัคร
วันที่  ๑๑    พฤศจิกายน  ๒๕๖๓    –  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
วันที่  ๑๓    พฤศจิกายน  ๒๕๖๓     –  ดำเนินการคัดเลือก
วันที่  ๑๖    พฤศจิกายน  ๒๕๖๓    –  ประกาศผลการคัดเลือก
วันที่  ๑๗    พฤศจิกายน  ๒๕๖๓   –  รายงานตัว/ทำสัญญาจ้าง

**********************************