ประกาศโรงเรียนอนุบาลตรัง เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวใหม่ 

      ประกาศโรงเรียนอนุบาลตรัง

เรื่อง   รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว

          ………………….

                    ด้วย โรงเรียนอนุบาลตรัง  มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว

จำนวน  ๒  ตำแหน่ง  คือ  ครูอัตราจ้างและช่างคอมพิวเตอร์  โรงเรียนอนุบาลตรัง  จึงประกาศรับสมัคร

บุคคลเพื่อคัดเลือก สรรหา  รายละเอียด  ดังนี้

๑.  ตำแหน่ง  ที่เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือก

  ๑.๑  ตำแหน่ง  ครู สาขาวิชาเอกคณิตศาสตร์     จำนวน  ๑  อัตรา

อัตราเงินเดือน   ๙,๗๐๐  บาทต่อเดือน

  ๑.๒  ตำแหน่ง  ช่างคอมพิวเตอร์            จำนวน  ๑  อัตรา

อัตราเงินเดือน   ๗,๕๐๐ บาทต่อเดือน

๒. คุณสมบัติของผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก 

๒.๑  คุณสมบัติทั่วไป

  (๑)  มีสัญชาติไทย

  (๒)  มีอายุไม่ต่ำกว่า  ๒๕  ปีบริบูรณ์

  (๓)  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

  (๔)  ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือ

          จิตฟั่นเฟือน  ไม่สมประกอบ  หรือไม่เป็นโรคตามกฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยโรค พ.ศ.๒๕๔๙

  (๕)  ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง  กรรมการพรรคการเมือง  หรือเจ้าหน้าที่ใน

         พรรคการเมือง

  (๖) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำ    ความผิด

      ทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

  (๗)   ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออกปลดออกหรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ  หรือ

       หน่วยงานอื่นของรัฐ

  (๘)  ไม่เป็นพระภิกษุสงฆ์ หรือสามเณร หรือนักพรต นักบวช

๒.๒  คุณสมบัติ  ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง

  (๑)  สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิชาเอกคณิตศาสตร์

  (๒)  มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษได้

 

เอกสารหลักฐานในการสมัครตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง  ดังนี้

  ๑.  รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด ๑ นิ้ว

     ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน   จำนวน  ๒  รูป                                                                               

  ๒.  สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียนหรือสำเนาปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ

ที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษา ในสาขาวิชา  หรือวิชาเอกตรงตามกลุ่มวิชา

ที่ระบุ ฉบับจริงพร้อมสำเนา    จำนวน  ๑  ฉบับ

  ๓.  สำเนาใบประกอบวิชาชีพครู ฉบับจริงพร้อมสำเนา                  จำนวน  ๑  ฉบับ

  ๔.  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน              จำนวน  ๑  ฉบับ

  ๕.  สำเนาทะเบียนบ้าน                    จำนวน  ๑  ฉบับ

  ๖.  สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล    จำนวน  ๑  ฉบับ

   ๗.  หนังสือรับรองการทำงาน (ถ้ามี)             จำนวน  ๑  ฉบับ

 ทั้งนี้  ให้รับรองสำเนาถูกต้องของเอกสารหลักฐานทุกฉบับ

๒.๓  คุณสมบัติ  ตำแหน่ง ช่างคอมพิวเตอร์

  (๑)  วุฒิการศึกษา ปวส.คอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

  (๒)  มีประสบการณ์ด้านช่างคอมพิวเตอร์

  (๓)  มีสุขภาพแข็งแรง มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

 

เอกสารหลักฐานในการสมัครตำแหน่ง ช่างคอมพิวเตอร์  ดังนี้

  ๑.  รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด ๑ นิ้ว

     ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน        จำนวน  ๒  รูป                                                                               

   ๒.  สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียนหรือสำเนาปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ

    ที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษา ในสาขาวิชา  หรือวิชาเอกตรงตามกลุ่มวิชา

    ที่ระบุ ฉบับจริงพร้อมสำเนา     จำนวน  ๑  ฉบับ

  ๓.  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน                จำนวน  ๑  ฉบับ

  ๔.  สำเนาทะเบียนบ้าน          จำนวน  ๑  ฉบับ

 ๕.  สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล    จำนวน  ๑  ฉบับ

 ๖.  หนังสือรับรองการทำงาน (ถ้ามี)              จำนวน  ๑  ฉบับ

 ทั้งนี้  ให้รับรองสำเนาถูกต้องของเอกสารหลักฐานทุกฉบับ

๓. กำหนดวัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

           ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร  ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ห้องกลุ่มงานบริหารงานกลุ่มบุคคล 

โรงเรียนอนุบาลตรัง ชั้น ๑ อาคารเรียน ๕  ตั้งแต่วันที่  ๕ – ๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓     

เวลา  ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.  เว้นวันหยุดราชการ

๓.๑ เงื่อนไขการรับสมัคร

     ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก  สรรหาจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป  

และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้ง  ยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน  ในกรณีที่มี  ความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร  ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษา ไม่ตรงตามคุณวุฒิของตำแหน่งที่สมัครสอบ อันมีผลทำให้ผู้สมัครสอบไม่มีสิทธิตามประกาศรับสมัครดังกล่าว  ให้ถือว่า การรับสมัครและการได้เข้ารับการคัดเลือก  สรรหาครั้งนี้เป็นโมฆะสำหรับผู้นั้น

๔. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก  สรรหาและกำหนดวัน เวลา  สถานที่

  ในการคัดเลือกสรรหา

   วันที่ ๑๑  พฤศจิกายน  ๒๕๖๓  ณ ห้องกลุ่มงานบริหารงานบุคคล โรงเรียนอนุบาลตรัง

เว็บไซด์ www.anubantrang.ac.th

 ๕. หลักเกณฑ์และวิธีการ

    (๕.๑)  ตำแหน่ง  ครูอัตราจ้าง ผู้สมัครต้องได้รับการคัดเลือก ด้วยวิธีการสอบปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์ใน  วันที่  ๑๓  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖๓  ตามรายละเอียดดังนี้

 

วัน เวลา วิชา คะแนนเต็ม หมายเหตุ
๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓      เวลา ๐๙.๐๐-๑๐.๓๐  น. – วิชาชีพครู 

– วิชาเอก

๓๐

๒๐

สอบข้อเขียน
เวลา ๑๐.3๐ น.  เป็นต้นไป – ประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง

– ความรู้ความเข้าใจในระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน

๕๐ สอบข้อเขียน

 

    (๕.๒)  ตำแหน่ง  ช่างคอมพิวเตอร์ ผู้สมัครต้องได้รับการคัดเลือก ด้วยวิธีการสอบปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์ใน  วันที่  ๑๓ พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖๓  ตามรายละเอียดดังนี้

วัน เวลา วิชา  คะแนนเต็ม หมายเหตุ
๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓      เวลา ๐๙.๐๐-๑๐.๓๐  น. – ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ๕๐ สอบข้อเขียน
วลา ๑๐.๓๐ น.  เป็นต้นไป – ประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง

– ความรู้ความเข้าใจในระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน

๕๐ สอบสัมภาษณ์

 

 

๖.  สถานที่สอบ 

     ๖.๑  ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง   ณ  ห้องนิลปัทม์โรงเรียนอนุบาลตรัง

     ๖.๒  ตำแหน่ง ช่างคอมพิวเตอร์     ณ  ห้องคอมพิวเตอร์ (EP,MEP) โรงเรียนอนุบาลตรัง

๗.  เกณฑ์การตัดสิน

               ผู้เข้ารับการคัดเลือก   จะต้องได้รับการประเมินครบทุกด้าน  และได้คะแนนประเมินทุกด้านรวมกัน  ไม่ต่ำกว่าร้อยละ  ๖๐  โดยเรียงลำดับผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงสุดจากมากไปหาน้อย  หากคะแนนเท่ากัน  ให้ผู้ที่ได้คะแนนกิจกรรมที่ประเมินข้อ ๑   มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า หากคะแนนเท่ากันอีก  ให้ผู้ที่ได้คะแนนในกิจกรรมที่ประเมินข้อ ๒ มากกว่าอยู่ในลำดับที่สูงกว่า  ถ้ายังได้คะแนนเท่ากันอีกก็ให้ ผู้ที่ได้รับหมายเลขประจำตัวสอบก่อน  เป็นผู้ที่อยู่ในลำดับที่ที่สูงกว่า   การจัดจ้างจะเป็นไปตามลำดับคะแนนที่สอบได้แต่ละกิจกรรม

๘. การประกาศรายชื่อ    และการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

   โรงเรียนอนุบาลตรัง จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตามลำดับคะแนนที่สอบได้  เรียงลำดับจากผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามลำดับ  ภายในวันที่  ๑๖   พฤศจิกายน  ๒๕๖๓    ณ โรงเรียนอนุบาลตรัง  เว็บไซด์ www.anubantrang.ac.th

๙. การจัดทำสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือก

     ๙.๑  ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกที่จะได้รับการจัดทำสัญญาจ้างในครั้งแรก ตามที่ประกาศไป     รายงานตัว ตามลำดับที่สอบคัดเลือกได้  ในวันที่  ๑๗  พฤศจิกายน  ๒๕๖๓ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐  น.

ณ  ห้องกลุ่มงานบริหารงานบุคคล  โรงเรียนอนุบาลตรัง

    ๙.๒  หากผู้ผ่านการคัดเลือกไม่มารายงานตัวตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนดถือว่าผู้นั้น   สละสิทธิ์ในการเข้ารับการจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว โรงเรียนอนุบาลตรัง  

 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

              

                    ประกาศ  ณ  วันที่  ๔  เดือน  พฤศจิกายน   พ.ศ. ๒๕๖๓

  ( นายณัฐ   ลายทองสุก )

     ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลตรัง

 

 

                        

ปฏิทินการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว

โรงเรียนอนุบาลตรัง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๑

**********************************

วันที่   ๔    พฤศจิกายน  ๒๕๖๓       –  ประกาศรับสมัคร
วันที่  ๕-๑๐ พฤศจิกายน  ๒๕๖๓  –  รับสมัคร
วันที่  ๑๑    พฤศจิกายน  ๒๕๖๓    –  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
วันที่  ๑๓    พฤศจิกายน  ๒๕๖๓     –  ดำเนินการคัดเลือก
วันที่  ๑๖    พฤศจิกายน  ๒๕๖๓    –  ประกาศผลการคัดเลือก
วันที่  ๑๗    พฤศจิกายน  ๒๕๖๓   –  รายงานตัว/ทำสัญญาจ้าง

**********************************

 

ประกาศโรงเรียนอนุบาลตรังครูและช่าง.pdf (10 downloads)