ประกาศโรงเรียนอนุบาลตรังเรื่อง  ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวใหม่ 

ประกาศโรงเรียนอนุบาลตรัง

เรื่อง  ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว

………………………………………………………

                          ตามประกาศโรงเรียนอนุบาลตรัง ลงวันที่  22  กันยายน  2563 เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่ธุรการ 

ซึ่งรับสมัครตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน – 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 และดำเนินการสอบคัดเลือกในวันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2563  นั้น

                         บัดนี้  โรงเรียนอนุบาลตรัง  ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกเสร็จสิ้นแล้ว  จึงประกาศรายชื่อ 

ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ดังนี้

                                               

ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่ธุรการ

ลำดับที่สอบได้ ชื่อ –  สกุล หมายเหตุ
1. นางสาวพิมพ์พจี  ปณารัตน์
2. นางสาววนัสนันท์  เขียวช่วย
3. นางสุกัญญา  ล้อมคง
4. นางสุภัทรา  ห้าสังข์
5. นางสาวณัฐพร  เกลี้ยงทอง
6. นางสาวดาริกา  ภาษี
7. นางสาวลัดดาวัลย์  แสงทิพย์

                     ให้บุคคลที่ผ่านการคัดเลือกลำดับที่ 1 มารายงานตัวและทำสัญญาจ้าง  ณ  ห้องกลุ่ม

บริหารงานบุคคล  โรงเรียนอนุบาลตรัง วันที่  14  ตุลาคม  พ.ศ. 2563   เวลา 09.00 – 12:00 น. หากไม่

มารายงานตัวตามวัน เวลา  ดังกล่าว  ถือว่าสละสิทธิ์และจะเรียกบุคคลลำดับถัดไป  

                    ประกาศ  ณ  วันที่   12  ตุลาคม  พ.ศ. 2563

(นายณัฐ   ลายทองสุก)

 ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลตรัง

 

ประกาศผลการสอบลูกจ้างชั่วคราว.pdf (10 downloads)