ประกาศโรงเรียนอนุบาลตรัง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนใหม่ 

ประกาศโรงเรียนอนุบาลตรัง

เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน

………………………………………………………

ตามที่โรงเรียนอนุบาลตรัง  ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่ธุรการ

ตามรายละเอียดในประกาศลงวันที่  22 กันยายน 2563  และเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน – 1 ตุลาคม 2563 ไปแล้วนั้น

บัดนี้  คณะกรรมการได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครแล้ว  ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติและเอกสารหลักฐานประกอบครบถ้วน

มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก  ดังนี้

ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่ธุรการ   จำนวน  26  ราย

ที่ ชื่อ –  สกุล หมายเหตุ
1 นางสาวนงลักษณ์  แก่นเมือง ให้ผู้ที่มีรายชื่อ  ลำดับที่ 1 – 26
2 นางสาวกาญจนา  นวนแก้ว เข้ารับการสอบปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์
3 นายณัฐพล  จำปา ในวันที่ 9  ตุลาคม 2563
4 นางสาวดาราณี  ด้วงสีเกาะ เวลา 09.00 น. – 12.00 น.  สอบปฏิบัติ
5 นางสาวกัณฐิกา  คมนาคม ณ  ห้องคอมพิวเตอร์ E.P.
6 นางสาวจิราภรณ์  บัญชาศักดิ์เจริญ เวลา 13.00  เป็นต้นไป   สอบสัมภาษณ์
7 นางสาวพิมพ์พจี  ปณารัตน์ ณ ห้องนิลปัทม์
8 นางสาวพฤฒยา  เต็มดำ
9 นางสาวณาอีมะฮ์  มูหำมัด
10 นายชาญณรงค์  เอียดรอด
11 นางสาวฐิติรัตน์  จันวัฒนะ
12 นางสาวณัฐพร  เกลี้ยงทอง
13 นางสาวเกณิกา  เวชยันต์
14 นางสุกัญญา  ล้อมคง
15 นางสุภัทรา  ห้าสังข์
16 นางสาวลัดดาวัลย์  แสงทิพย์
17 นางสาวดาริกา  ภาษี
18 นางสาววิชชุนี  คงพูล
19 นางสาวสุภัสสร  โออินทร์
20 นางสาวสุชาวดี  นานอน

 ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่ธุรการ   จำนวน  26  ราย

ที่ ชื่อ –  สกุล หมายเหตุ
21 นางสาวปณวรร  เขาพรง ให้ผู้ที่มีรายชื่อ  ลำดับที่ 1 – 26
22 นางสาวนิศากร  นุ่นใหม่ เข้ารับการสอบปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์
23 นางสาวจิรสุดา  คีรีรัตน์ ในวันที่ 9  ตุลาคม 2563
24 นางสาวปัญจมา  กุมารจันทร์ เวลา 09.00 น. – 12.00 น.  สอบปฏิบัติ
25 นางสาวณัฐชา  ศรีประสิทธิ์ ณ  ห้องคอมพิวเตอร์
26 นางสาววนัสนันท์  เขียวช่วย เวลา 13.00  เป็นต้นไป   สอบสัมภาษณ์
27 นางสาวปิยะวรรณ  ขาวเขียว ณ ห้องนิลปัทม์

 

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ  ณ  วันที่  6   ตุลาคม   พ.ศ.  2563

          (นายณัฐ  ลายทองสุก)

              ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลตรัง

ประกาศผู้มีสิทธืสอบ.pdf (32 downloads)