กิจกรรมแปรงฟันหลังอาหารกลางวัน แบบ New normal วิถีใหม่การแปรงฟันในโรงเรียน

กิจกรรมแปรงฟันหลังอาหารกลางวัน แบบ New normal วิถีใหม่การแปรงฟันในโรงเรียน

โดยทันตสุขศึกษา ฝึกทักษะการแปรงฟันที่ถูกวิธี แบบ New normal 

วันที่ 28 สิงหาคม 2563 ณ โรงเรียนอนุบาลตรัง

Link Facebook ภาพกิจกรรม โรงเรียนอนุบาลตรัง