ประกาศโรงเรียนอนุบาลตรัง เรื่อง รับสมัครบุคคลตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราว เจ้าหน้าที่ธุรการประกาศโรงเรียนอนุบาลตรัง
เรื่อง
รับสมัครบุคคลตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราว

                                  ด้วย โรงเรียนอนุบาลตรัง  มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวจำนวน ๑  ตำแหน่ง  คือ  เจ้าหน้าที่ธุรการ  โรงเรียนอนุบาลตรัง  จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือก สรรหา  รายละเอียด  ดังนี้

                       ๑.  ตำแหน่ง  ที่เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือก

                             ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน         จำนวน  ๑  ตำแหน่ง

                          อัตราเงินเดือน   7,500  บาทต่อเดือน

                      ๒. คุณสมบัติของผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก 

                          ๒.๑  คุณสมบัติทั่วไป

                             (๑)  มีสัญชาติไทย

                             (๒)  มีอายุไม่ต่ำกว่า  ๒๐  ปีบริบูรณ์

                             (๓)  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

                             (๔)  ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือน  ไม่สมประกอบ  หรือไม่เป็นโรคตามกฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยโรค  พ.ศ.๒๕๔๙

                             (๕)  ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง  กรรมการพรรคการเมือง  หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง

                             (๖)  ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

                             (๗)   ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออกปลดออกหรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ หน่วยงานอื่นของรัฐ

                             (๘)  ไม่เป็นพระภิกษุสงฆ์ หรือสามเณร หรือนักพรต นักบวช

                        ๒.๒  คุณสมบัติ  ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน

                             (๑)  มีวุฒิการศึกษา  จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าอนุปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

                              (๒)  เป็นผู้มีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับการปฏิบัติงานตามขอบข่ายภารกิจและหน้าที่

                                     – งานธุรการ  สารบรรณ จัดเก็บเอกสารหลักฐานทะเบียนและหนังสือราชการต่างๆรวมทั้งระบบ
E-office

                                     –  งานข้อมูลสารสนเทศ  จัดระบบทะเบียน ระเบียนข้อมูล การสำรวจและบันทึกข้อมูลการจัดทำ
รายงานข้อมูล จัดส่งและรับข้อมูลในระบบ ICT

                                    –  งานอื่นๆที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

                  เอกสารหลักฐานในการสมัครตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน  ดังนี้

                          ๑.  รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด ๑ นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน                                                             จำนวน  ๒  รูป
๒.  สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียนหรือสำเนาปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิ                                 การศึกษา ในสาขาวิชา  หรือวิชาเอกตรงตามกลุ่มวิชาที่ระบุไว้ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศ                                               จำนวน  ๑  ฉบับ
                          ๓.  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน    จำนวน ๑ ฉบับ

                          ๔.  สำเนาทะเบียนบ้าน    จำนวน  ๑  ฉบับ
                          ๕.สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล จำนวน  ๑  ฉบับทั้งนี้ ให้รับรองสำเนา
ถูกต้องของเอกสารหลักฐานทุกฉบับ
                    ๓. การรับสมัคร

                   ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร  ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ห้องกลุ่มงานบริหารงานกลุ่มบุคคลโรงเรียนอนุบาลตรัง ชั้น ๑ อาคารเรียน ๕  ตั้งแต่วันที่  ๒8 กันยายน – 1 ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓  เวลา  ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.  เว้นวันหยุดราชการ
                          ๓.๑ เงื่อนไขการรับสมัครผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก  สรรหาจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า  เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป   และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้ง  ยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร   ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษา ไม่ตรงตามคุณวุฒิของตำแหน่งที่สมัครสอบ อันมีผลทำให้ผู้สมัครสอบไม่มีสิทธิตามประกาศรับสมัครดังกล่าว  ให้ถือว่า การรับสมัครและการได้เข้ารับการคัดเลือก  สรรหาครั้งนี้เป็นโมฆะสำหรับผู้นั้น

                   ๔. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก  สรรหาและกำหนดวัน เวลา  สถานที่ ในการคัดเลือกสรรหาวันที่ 6  ตุลาคม  ๒๕๖3  ณ ห้องกลุ่มงานบริหารงานบุคคล โรงเรียนอนุบาลตรังเว็บไซด์ www.anubantrang.ac.th
                    ๔. หลักเกณฑ์และวิธีการ
(๔.๑)  ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่การเงินและเจ้าหน้าที่ธุรการ ผู้สมัครต้องได้รับการคัดเลือก ด้วยวิธีการสอบสัมภาษณ์และสอบปฏิบัติใน  วันที่  9  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖3  ตามรายละเอียดดังนี้

            วัน เวลา             วิชา

            คะแนนเต็ม

            หมายเหตุ

วันที่ 9 ตุลาคม  ๒๕๖3      เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐  น.

 

 

 

 

 เวลา ๑๓.๐๐ น.  เป็นต้นไป

 

– ประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง 

– ความรู้ความเข้าใจในระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการ ปฏิบัติงาน

 

– ความสามารถในภาระงาน

– ความสามารถทางคอมพิวเตอร์

      

๕๐

 

 

 

 

          ๕๐

 

 

สอบสัมภาษณ์

 

 

 

 

สอบปฏิบัติ

                     ๕.  สถานที่สอบ 
๕.๑  ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ ณ  ห้องนิลปัทม์โรงเรียนอนุบาลตรัง
                     ๖.  เกณฑ์การตัดสิน
                         ผู้เข้ารับการคัดเลือก   จะต้องได้รับการประเมินครบทุกด้าน  และได้คะแนนประเมินทุกด้านรวมกัน    ไม่ต่ำกว่าร้อยละ  ๖๐  โดยเรียงลำดับผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงสุดจากมากไปหาน้อย  หากคะแนนเท่ากัน  ให้ผู้ที่ได้คะแนนกิจกรรมที่ประเมินข้อ ๑   มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า หากคะแนนเท่ากันอีก  ให้ผู้ที่ได้คะแนนในกิจกรรมที่ประเมินข้อ ๒ มากกว่าอยู่ในลำดับที่สูงกว่า  ถ้ายังได้คะแนนเท่ากันอีกก็ให้ผู้ที่ได้รับหมายเลขประจำตัวสอบก่อน  เป็นผู้ที่อยู่ในลำดับที่ที่สูงกว่า   การจัดจ้างจะเป็นไปตามลำดับคะแนนที่สอบได้แต่ละกิจกรรม
                    ๗. การประกาศรายชื่อ    และการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
                       โรงเรียนอนุบาลตรัง จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตามลำดับคะแนนที่สอบได้  เรียงลำดับจากผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามลำดับ  ภายในวันที่  ๑๒  ตุลาคม  ๒๕๖๓ ณ โรงเรียนอนุบาลตรัง  เว็บไซด์ anubantrang.ac.th

                   ๘. การจัดทำสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือก
                      ๘.๑  ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกที่จะได้รับการจัดทำสัญญาจ้างในครั้งแรก ตามที่ประกาศไป     รายงานตัว ตามลำดับที่สอบคัดเลือกได้    ในวันที่  ๑๔  กันยายน  ๒๕๖๓   ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.ณ  ห้องกลุ่มงานบริหารงานบุคคล  โรงเรียนอนุบาลตรัง
                     ๘.๒  หากผู้ผ่านการคัดเลือกไม่มารายงานตัวตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด  ถือว่าผู้นั้นสละสิทธิ์ในการเข้ารับการจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว โรงเรียนอนุบาลตรัง
                                       จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

                                 ประกาศ  ณ  วันที่  22  เดือน  กันยายน   พ.ศ. 2563

 

 

                                                              ( นายณัฐ   ลายทองสุก )

                                                           ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลตรัง
>>คลิกดูรายละเอียดประกาศ<<
>>โรงเรียนอนุบาลตรัง<<