ประชุมคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนอนุบาลตรัง ครั้งที่ 4/2563

นายสลิล โตทับเที่ยง ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลตรัง ประธานดำเนินการประชุมคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 4/2563 ณ ห้องนิลปัทม์ โรงเรียนอนุบาลตรัง วันพุธที่ 2 กันยายน 2563
>>ภาพการประชุมคณะกรรมการฯ<<
>>โรงเรียนอนุบาลตรัง<<