การฝึกอบรมข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างประจำ ผู้เกษียณอายุราชการ ปี 2563

ดร.ธีระวัฒน์ วรรณนุช ผอ.สพป.ตรังเขต 1 ให้เกียรติเป็นประธานเปืดการฝึกอบรมข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างประจำ ผู้เกษียณอายุราชการ ปี 2563 โดยมีนายคเณศ โยธี ผอ.กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ กล่าวรายงานถึงความเป็นมาวัตถุประสงค์ของการอบรมในครั้งนี้ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับทราบถึงสิทธิประโยชน์ต่างๆ ที่พึงได้รับจากทางราชการหลังเกษียณอายุ จากหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้อง และดำเนินการกรอกข้อมูลในแบบขอรับเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (กสจ) ให้เรียบร้อยถูกต้องสมบูรณ์ ณ ห้องพระเทพวิมลเมธี สพป.ตรังเขต 1 วันพุธที่ 26 สิงหาคม 2563
>>คลิกชมภาพการประชุมทั้งหมด<<
>โรงเรียนอนุบาลตรัง<<