โรงเรีบยนอนุบาลตรังวิดีโอนำเสนอ กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน โดยใช้หนังสือพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2563

โรงเรีบยนอนุบาลตรังวิดีโอนำเสนอ กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน โดยใช้หนังสือพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2563

>>วิดีโอนำเสนอนิสัยรักการอ่านฯ<<
>>โรงเรียนอนุบาลตรัง<<