การประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (ภาคปกติ) กลุ่มที่ 1และกลุ่มที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

การประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (ภาคปกติ)

กลุ่มที่ 1 (เวลา 09.00 – 11.30 น.) และกลุ่มที่ 2 (เวลา 13.00 – 15.30 น.)

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ณ โรงเรียนอนุบาลตรัง วันที่ 17 กรกฎาคม 2563 

ประธานการประชุม นายณัฐ ลายทองสุก ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลตรัง

นายสุทัศน์ เสียงเลิศ และนางสาวมาลัยรัตน์ สุขกาว รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลตรัง

 

Link Facebook โรงเรียนอนุบาลตรัง

การประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (ภาคปกติ) กลุ่มที่ 1 (เวลา 09.00 – 11.30 น.)

การประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (ภาคปกติ) กลุ่มที่ 2 (เวลา 13.00 – 15.30 น.)