ผู้ปกครองนักเรียน ชั้นป.3 และป.4 รับอุปกรณ์การเรียนเงินค่าอุปกรณ์การเรียนค่าเครื่องแบบนักเรียน และนมโรงเรียน ปีการศึกษา 2563

โรงเรียนอนุบาลตรังดำเนินการให้ผู้ปกครองนักเรียน ชั้น ป.3 และ ป.4 รับอุปกรณ์การเรียนเงินค่าอุปกรณ์การเรียนค่าเครื่องแบบนักเรียน และนมโรงเรียน ปีการศึกษา 2563 ณ โรงเรียนอนุบาลตรัง วันพฤหัสบดีที่ 4 มิถุนายน 2563
>>ภาพแจกอุปกรณ์การเรียนป.3 ป.4 ปี 63<<
>>ภาพแจกอุปกรณ์การเรียนป.5 ป.6 ปี 63<<

>>โรงเรียนอนุบาลตรัง<<