ประกาศ โรงเรียนอนุบาลตรัง เรื่อง การงดการแจกใบ ปพ.1 ให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2562

ประกาศ โรงเรียนอนุบาลตรัง
เรื่อง การงดการแจกใบ ปพ.1 ให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2562

                                  ตามประกาศโรงเรียนอนุบาลตรัง ลงวันที่ 25 มีนาคม 2563  เรื่อง การแจกใบ ปพ.1 ให้นักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 31 มีนาคม 2563 ณ บริเวณใต้ถุนอาคารเรียน 6 ตามประกาศไปแล้วนั้น สืบเนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดไวรัส โควิด 19 ( COVID 19 ) เข้าสู่ระยะที่ต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด ตามนโยบายรัฐบาล เพื่อลดการแพร่ระบาดของเชื้อโรคดังกล่าว ดังนั้นทางโรงเรียนอนุบาลตรังจึงของดการแจกหลักฐานเอกสารการจบของนักเรียน (ใบ ปพ.1 ) ให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในวันที่ 31 มีนาคม 2563  แต่ทางโรงเรียนอนุบาลตรังโดยครูประจำชั้น ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จะรวบรวมส่งมาให้ทางไปรษณีย์โดยวิธีการลงทะเบียน ภายในวันที่ 3 เมษายน 2563 จึงขอความกรุณาผู้ปกครองช่วยส่งชื่อ นามสกุล ที่อยู่ ผู้รับ และเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ที่ชัดเจนมายัง LINE ครูประจชั้น
ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2563 แล้วทางโรงเรียนอนุบาลตรังจะจัดส่งมาให้ตามที่อยู่ที่แจ้งมา จึงแจ้งมาเพื่อทราบ

                    
หมายเหตุ ● ผู้ปกครองท่านใดมีข้อสงสัยสามารถสอบถามมายังครูประจำชั้นของนักเรียนได้
               ● อย่าลืมผู้ปกครองช่วยส่งชื่อ นามสกุล ที่อยู่ ผู้รับ และเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ที่ชัดเจนมายัง LINE
                     ครูประจำชั้นภายในวันที่ 31 มีนาคม 2563

โรงเรียนอนุบาลตรัง
โทร 075-218-818
e-mail : anubantrangschool@gmail.com
website : http://www.anubantrang.ac.th/
Facebook : facebook.com/anubantrangschool
วันที่ 27 มีนาคม 2563
>>คลิกดูรายละเอียดประกาศที่นี่<<
>>หรือที่นี่<<
>>โรงเรียนอนุบาลตรัง<<