การรับรายงานตัวนักเรียนชั้น อ.2และชั้น ป1 ประจำปีการศึกษา 2563

โรงเรียนอนุบาลตรัง โดยนายสุทัศน์ เสียงเลิศ รองผอ.โรงเรียนอนุบาลตรัง รักษาการในตำแหน่ง ผอ.โรงเรียนอนุบาลตรัง ดำเนินการรับรายงานตัวนักเรียน ชั้นอนุบาล 2 และชั้นประถมศ๊กษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 ตามแนวนโยบายและแนวปฎิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สพฐ. ปีการศึกษา 2563 ณ โรงเรียนอนุบาลตรัง วันเสาร์ที่ 14 มีนาคม 2563
>>ภาพบรรยากาศการรับรายตัว<<
>>โรงเรียนอนุบาลตรัง<<