กิจกรรมกีฬาอนุบาลประสานใจครั้งที่ 14 ระหว่างวันที่ 30-31 มีนาคม 2561 เครือข่ายโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด 14 จังหวัดภาคใต้ ณ จังหวัดพังงา (ต่อ)

เข้าร่วมงานแข่งขันกีฬาครูโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด 14 จังหวัดภาคใต้ ระหว่างวันที่ 30-31 มีนาคม 2561  ณ จังหวัดพังงา

>>ศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมอันดามัน<<
>>นักแสดงเตรียมชุดเปิดงานเลี้ยงต้อนรับและรับประทานอาหาร<<
>>เดินทางร่วมงานกีฬาอนุบาลประสานใจ<<