ประกาศโรงเรียนอนุบาลตรัง เรื่อง การรับนักเรียนระดับชั้นก่อนประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

ประกาศโรงเรียนอนุบาลตรัง

เรื่อง   การรับนักเรียนระดับชั้นก่อนประถมศึกษา

ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

               ด้วยโรงเรียนอนุบาลตรัง จังหวัดตรัง เปิดรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษา (ชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ ๒) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ เพื่อให้การดำเนินการรับนักเรียนระดับ ชั้นก่อนประถมศึกษาของโรงเรียนอนุบาลตรังเป็นไปตามประกาศของสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเรื่อง นโยบายแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ประกาศคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๑ เรื่องนโยบายและ แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ลงวันที่  ๒๔ มกราคม ๒๕๖๓ ทางโรงเรียนจึงกำหนดรายละเอียดในการรับสมัคร และคุณสมบัติของผู้สมัคร  ดังนี้

  • คุณสมบัติของผู้สมัครและหลักฐานการสมัคร

                คุณสมบัติ

รับเด็กที่มีอายุ ๔ – ๕ ปี (นักเรียนที่เกิดระหว่าง  ๑๗  พฤษภาคม  ๒๕๕๘ – ๑๖  พฤษภาคม  ๒๕๕๙) เข้าเรียนชั้นอนุบาลปีที่ ๒ โดยไม่มีการสอบวัดความสามารถทางวิชาการกรณีที่มีผู้สมัครเกินจำนวนที่รับได้ ใช้วิธีการจับฉลาก

                   หลักฐานการสมัคร

  • สำเนาสูติบัตร จำนวน ๑ ชุด (พร้อมฉบับจริง)
  • สำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อนักเรียน บิดา มารดา จำนวน ๑ ชุด(พร้อมฉบับจริง)
  • รูปถ่ายหน้าตรงขนาด ๒ นิ้ว  จำนวน  ๒  รูป

๒.  จำนวนนักเรียนที่รับ  

ชั้นอนุบาลปีที่  ๒ จำนวน  ๑๘๐ คน

 

๓.  วันและเวลาการรับสมัคร

๓.๑ รับใบสมัครวันพุธที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ – ๔ มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓  เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.  ณ  ห้องศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบโรงเรียนอนุบาลตรัง

๓.๒ รับสมัคร วันศุกร์ที่  ๒๘  กุมภาพันธ์ – ๔ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.

ไม่เว้นวันหยุดราชการ  ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลตรัง

 

 ๔.  จับฉลาก

วันเสาร์ที่ ๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓  เวลา ๐๙.๐๐น. ( เวลา  ๐๘.๐๐ – ๐๙.๐๐ น.ลงทะเบียนรับรายงานตัวเพื่อจับฉลากโดยนำเอกสารการสมัครมาแสดง ผู้ที่ไม่มารายงานตัวใน วัน เวลา ดังกล่าวถือว่า      สละสิทธิ์ )

 

๕.  ประกาศผลและรายงานตัวนักเรียนจับฉลาก

ประกาศผลและรายงานตัวนักเรียนจับฉลาก วันเสาร์ที่ ๗ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ  โรงเรียนอนุบาลตรัง

 

๖.  มอบตัว

วันเสาร์ที่ ๑๔ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ อาคารเรียน ๑ โรงเรียน    อนุบาลตรัง

 

              เอกสารหลักฐานการมอบตัว

๖.๑ ใบรับมอบตัวนักเรียนของโรงเรียนอนุบาลตรัง (กรอกรายละเอียดครบถ้วน)

๖.๒ สำเนาสูติบัตรจำนวน ๒ ชุด(พร้อมฉบับจริง)

๖.๓ สำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อนักเรียน บิดา  มารดาหรือผู้ปกครอง

จำนวน ๒ ชุด(พร้อมฉบับจริง)

๖.๔ รูปถ่ายหน้าตรงขนาด  ๒  นิ้ว  จำนวน  ๖  รูป

๖.๕ หลักฐานการตรวจกรุ๊ปเลือดของนักเรียน บิดา มารดาหรือผู้ปกครอง

                                                                                   

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์  พ.ศ.๒๕๖๓

( นางสาวมาลัยรัตน์    สุขกาว)

รองผู้อำนวยการโรงเรียน รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลตรัง

 

คลิกดูรายละเอียดในการรับสมัครระดับชั้นอนุบาล-2.pdf (72 downloads)