ประกาศโรงเรียนอนุบาลตรัง เรื่อง การรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร กระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ ( English Program) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

ประกาศโรงเรียนอนุบาลตรัง

เรื่อง การรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร

กระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (Mini English Program)

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

            ด้วยโรงเรียนอนุบาลตรัง จังหวัดตรังเปิดรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (Mini English Program) ชั้นประถมศึกษา   ปีที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ เพื่อให้การดำเนินการของโรงเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามปฏิทินการรับสมัครนักเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง การรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program or Mini English Program)ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน  ๒๕๖๒ ทางโรงเรียนจึงกำหนดรายละเอียดในการรับสมัครคุณสมบัติและการสอบคัดเลือกดังนี้

  • คุณสมบัติของผู้สมัคร

๑.๑  มีอายุย่างเข้าปีที่ ๗ หรือจบการศึกษาชั้นก่อนประถมศึกษา

๑.๒  มีความสนใจและมีความรู้พื้นฐานในการใช้ภาษาอังกฤษ

  • หลักฐานการสมัคร

๒.๑  ใบสมัครโรงเรียนอนุบาลตรัง

๒.๒  สำเนาสูติบัตร จำนวน ๑ ฉบับ (พร้อมแนบฉบับจริง)

๒.๓  สำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อนักเรียน บิดา มารดา หรือผู้ปกครองจำนวน ๑ ชุด (พร้อมแนบฉบับจริง)

๒.๔  รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นดำ ถ่ายไว้นานไม่เกิน ๖ เดือน ขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๓ รูป

  • จำนวนนักเรียนที่รับ

จำนวน ๓๐ คน

  • วัน เวลา การรับสมัคร และการสอบคัดเลือก

๔.๑รับสมัคร สอบคัดเลือกและสอบสัมภาษณ์

วันที่ ๑๒ – ๑๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ณ ห้องสำนักงาน EP ชั้น ๑ อาคารเรียน ๕ โรงเรียนอนุบาลตรัง

 

๔.๒  สอบคัดเลือก

วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐น. ณ โรงเรียนอนุบาลตรังวิชาที่สอบคือ ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย และการสัมภาษณ์

๔.๓  ประกาศผล

วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐–๑๖.๓๐ น. ณ ห้องวิชาการ ชั้น ๑

อาคารเรียน ๕ โรงเรียนอนุบาลตรัง

๔.๔  รายงานตัว

ภายในวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้อง สำนักงาน EP ชั้น ๑ อาคารเรียน ๕ โรงเรียนอนุบาลตรัง

๔.๕  มอบตัว

ภายในวันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้อง  สำนักงาน EP อาคารเรียน ชั้น ๑ อาคารเรียน ๕ โรงเรียนอนุบาลตรัง

หลักฐานการมอบตัว

๔.๕.๑ ใบรับมอบตัวนักเรียนของโรงเรียนอนุบาลตรัง (กรอกรายละเอียดครบถ้วน)

๔.๕.๒ สำเนาสูติบัตร จำนวน ๒ ฉบับ (พร้อมแนบฉบับจริง)

๔.๕.๓ สำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อนักเรียน บิดา มารดา หรือผู้ปกครอง จำนวน ๒ ชุด (พร้อมแนบฉบับจริง)

๔.๕.๔ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง จำนวน ๒ ชุด (พร้อมแนบฉบับจริง)

 

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์  พ.ศ.๒๕๖๓

( นางสาวมาลัยรัตน์    สุขกาว)

รองผู้อำนวยการโรงเรียน รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลตรัง

 

คลิกดูรายละเอียดในการรับสมัครป.1-ปี63-EP.pdf (43 downloads)