ประกาศโรงเรียนอนุบาลตรัง เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ ปีงบประมาณ 2559

 

ด้วยโรงเรียนอนุนบาลตรัง มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อ
เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 รายการ ราคากลางใน
การจัดซื้อครั้งนี้เป็นเงิน 978,215.00 บาท (เก้าแสนเจ็ดหมื่นแปด
พันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน)รายละเอียดประกาศตามลิงค์ข้าง
ล่างนี้

>>คลิกเมาส์ดาวโหลดประกาศสอบราคาคอมฯที่นี่<<