ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนปฎิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563

นางสาวมาลัยรัตน์ สุขกาว รองผอ.โรงเรียนอนุบาลตรัง ประธานการประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนปฎิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2563 ประชุมพิจารณาจัดสรรงบประมาณตามแผนปฎิบัติการกลุ่มงานต่างๆ ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ ห้องนิลปัทม์ โรงเรียนอนุบาลตรัง วันจันทร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2562
>>ภาพบรรยากาศการประชุม<<
>>โรงเรียนอนุบาลตรัง<<