ประเมินรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ชำนาญการ เพื่อให้เลื่อนเป็นรองผู้อำนวยการ วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

นายสนทยา ภักดีวานิช ผอ.โรงเรียนอนุบาลตรัง ประธานคณะกรรมการ นายจรรยา ส่งศรีจันทร์ ผอ.โรงเรียนวัดควนวิเศษ กรรมการ และ นางสุมน ไชยเสนีย์ ผอ.โรงเรียนบ้านควนปริง กรรมการ การประเมินรองผู้อำนวยการสถานศึกษา วิทยฐานะชำนาญการ เพื่อให้เลื่อนเป็นรองผู้อำนวยการสถานศึกษา วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ นางสาวมาลัยรัตน์ สุขกาว รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลตรัง  สพป.ตรัง เขต 1 วันอังคารที่ 12 พฤศจิกายน 2562
>>ภาพบรรยากาศการประเมิน<<
>>โรงเรียนอนุบาลตรัง<<