กิจกรรมประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี 2562

นายสนทยา ภักดีวานิช ผอ.โรงเรียนอนุบาลตรัง ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงานกิจกรรมประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี 2562 ของนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยโรงเรียนอนุบาลตรัง ณ เวทีใต้อาคารเรียน 6 โรงเรียนอนุบาลตรัง วันจันทร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2562
>>พิธีเปิดประเพณีวันลอยกระทง62<<
>>กิจกรรมประกวดนางนพมาศ62<<
>>โรงเรียนอนุบาลตรัง<<