ประกาศโรงเรียนอนุบาลตรัง เรื่อง ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักการภารโรง

ประกาศโรงเรียนอนุบาลตรัง

เรื่อง  ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว  ตำแหน่ง นักการภารโรง

………………………………………………………

                    ตามประกาศโรงเรียนอนุบาลตรัง ลงวันที่  3  ตุลาคม 2562 เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว  ตำแหน่ง นักการภารโรง  ซึ่งรับสมัครตั้งแต่วันที่ 7-10 ตุลาคม 2562 และดำเนินการสอบคัดเลือกในวันที่  15  ตุลาคม  2562  นั้น

                                 บัดนี้  โรงเรียนอนุบาลตรัง  ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกเสร็จสิ้นแล้ว  จึงประกาศรายชื่อ               ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ดังนี้

 

ลำดับที่สอบได้ ชื่อ –  สกุล หมายเหตุ
1 นายธนงศักดิ์  ส่งแสง ให้บุคคลที่ผ่านการคัดเลือกลำดับที่ 1 มารายงานตัวและทำสัญญาจ้าง  ณ ห้องกลุ่มบริหารงานบุคคล                        

โรงเรียนอนุบาลตรัง  วันที่  17 ตุลาคม  พ.ศ. 2562                               

เวลา 09.00 น.

2 นายอนุลักษณ์  คำพิลา
3 นายสุกิจ  เบ็ญหมูด

 

                                หากไม่มารายงานตัวตามวัน  เวลา   ดังกล่าว   ถือว่าสละสิทธิ์และจะเรียกบุคคลลำดับถัดไป

                    ประกาศ  ณ  วันที่   16  ตุลาคม   พ.ศ. 2562

 (นายสนทยา   ภักดีวานิช)
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลตรัง

>>โรงเรียนอนุบาลตรัง<<