การตรวจเยี่ยมติดตามผลการขอรับเงินอุดหนุนส่วนราชการ โครงการอาหารกลางวัน ปีงบประมาณ 2561 จากสำนักงานเทศบาลนครตรัง

การตรวจเยี่ยมติดตามผลการขอรับเงินอุดหนุนส่วนราชการ โครงการอาหารกลางวัน ปีงบประมาณ 2561 จากสำนักงานเทศบาลนครตรัง