กิจกรรมเชิดชูเกียรติข้าราชการครูเกษียณอายุราชการ ปี 2562 วันศุกร์ที่ 27 กันยายน 2562

กิจกรรมเชิดชูเกียรติข้าราชการครูเกษียณอายุราชการ ปี 2562

วันศุกร์ที่ 27 กันยายน 2562 ณ โรงเรียนอนุบาลตรัง

กิจกรรมเชิดชูเกียรติข้าราชการครูเกษียณอายุราชการ ไฟลที่ 1

กิจกรรมเชิดชูเกียรติข้าราชการครูเกษียณอายุราชการ ไฟลที่ 2

กิจกรรมเชิดชูเกียรติข้าราชการครูเกษียณอายุราชการ ไฟลที่ 3