ประชุมการจัดทำแผนปฎิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2563

นายสนทยา ภักดีวานิช ผอ.โรงเรียนอนุบาลตรัง ประธานดำเนินการประชุมผู้บริหาร และข้าราชครูโรงเรียนอนุบาลตรัง ดำเนินการจัดทำแผนปฎิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ ห้องสัตตบงกช โรงเรียนอนุบาลตรัง วันอังคารที่ 15 ตุลาคม 2562
>>ภาพประชุมจัดทำแผนปฎิบัติการ63<<
>>วันที่2ประชุมจัดทำแผนปฎิบัติการ63<<
>>โรงเรียนอนุบาลตรัง<<