ประกาศโรงเรียนอนุบาลตรัง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักการภารโรง

ประกาศโรงเรียนอนุบาลตรัง

เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักการภารโรง

…………………………………………………..

                   ตามที่โรงเรียนอนุบาลตรัง  ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว                     ตำแหน่ง  นักการภารโรง   ตามรายละเอียดในประกาศลงวันที่ 3 ตุลาคม  2562  และเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 7 – 10  ตุลาคม  2562 ไปแล้ว  นั้น

                   บัดนี้  คณะกรรมการได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครแล้ว  ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติและเอกสารหลักฐานประกอบครบถ้วน  มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก  ดังนี้

ที่ ชื่อ –  สกุล หมายเหตุ
1 นายอนุลักษณ์  คำพิลา ให้ผู้ที่มีรายชื่อ ลำดับที่ 1 – 3 เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 15 ตุลาคม 2562

เวลา 09.00 น. – 12.00 น.

ณ ห้องบริหารทั่วไป อาคาร 2 ชั้น 1

2 นายสุกิจ  เบ็ญหมูด
3 นายธนงศักดิ์  ส่งแสง

                   จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

                             ประกาศ  ณ  วันที่   11  เดือน ตุลาคม  พ.ศ.  2562    

                   

                   (นายสนทยา   ภักดีวานิช)

                  ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลตรัง

>>โรงเรียนอนุบาลตรัง<<