ประกาศโรงเรียนอนุบาลตรัง เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งนักการภารโรง

ประกาศโรงเรียนอนุบาลตรัง

เรื่อง   รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักการภารโรง

                                                                    …………………………..

                   ด้วย โรงเรียนอนุบาลตรัง  มีความประสงค์จะรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว  เพื่อปฏิบัติหน้าที่ นักการภารโรง จำนวน  ๑  อัตรา  อัตราค่าจ้างต่อเดือน ๙,๐๐๐.- บาท  รายละเอียด  ดังนี้

๑. คุณสมบัติของผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก 

(๑)  สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า

(๒)  มีอายุไม่ต่ำกว่า  ๒๐  ปีบริบูรณ์

(๓)  เป็นผู้มีความรักและมุ่งมั่นในงานบริการ

(๔)  เป็นผู้มีมนุษยสัมพันธ์ดี เสียสละ เพื่อส่วนรวม

๒. เอกสารหลักฐานในการสมัคร มีดังนี้

๑.  รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด ๑ นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน     จำนวน  ๒ รูป
๒.  สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียนหรือสำเนาปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ    ทางการศึกษา  จำนวน  ๑  ฉบับ

๓.  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน                                       จำนวน  ๑  ฉบับ

๔.  สำเนาทะเบียนบ้าน                                                   จำนวน  ๑  ฉบับ

๕.  ใบรับรองแพทย์                                                       จำนวน  ๑  ฉบับ

๖.  สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล   จำนวน  ๑  ฉบับ

 ทั้งนี้  ให้รับรองสำเนาถูกต้องของเอกสารหลักฐานทุกฉบับ

๓. การรับสมัคร

                   ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร  ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ห้องกลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนอนุบาลตรัง        ชั้น ๑ อาคารเรียน ๕  ตั้งแต่วันที่  ๗-๑๐  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. เว้นวันหยุดราชการ

๔. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก 

          ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกภายในวันที่  ๑๑  ตุลาคม  ๒๕๖๒ ณ ห้องกลุ่มงานบริหารงานบุคคล โรงเรียนอนุบาลตรัง เว็บไซด์ www.anubantrang.ac.th

๕. วัน เวลา สถานที่สอบคัดเลือก

                    ดำเนินการสอบสัมภาษณ์ในวันที่ ๑๕ ตุลาคม  ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ  ห้องนิลปัทม์ ชั้น ๑
อาคารเรียน ๕   โรงเรียนอนุบาลตรัง
 ๖. การประกาศรายชื่อ   และการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก โรงเรียนอนุบาลตรัง   จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตามลำดับคะแนนที่สอบได้  เรียงลำดับจากผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามลำดับ  ภายในวันที่  ๑๖ ตุลาคม  ๒๕๖๒  ณ โรงเรียนอนุบาลตรัง  เว็บไซด์ anubantrang.ac.th
๗. การจัดทำสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือก

          ๗.๑ ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกที่จะได้รับการจัดทำสัญญาจ้างในครั้งแรก ตามที่ประกาศมา     รายงานตัว  ในวันที่ ๑๗ ตุลาคม  ๒๕๖๒  ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐  น. ณ  ห้องกลุ่มงานบริหารงานบุคคล ชั้น ๑  อาคาร ๕  โรงเรียนอนุบาลตรัง

          ๗.๒ หากผู้ผ่านการคัดเลือกไม่มารายงานตัวตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด  ถือว่าผู้นั้น              สละสิทธิ์ในการเข้ารับการจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว โรงเรียนอนุบาลตรัง  

          จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน     

              ประกาศ  ณ  วันที่ ๓  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายสนทยา   ภักดีวานิช)

ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลตรัง