การนิเทศติดตามการจัดการศึกษาในระดับเขตพื้นที่การศึกษาฯปีงบประมาณ 2562

นายสนทยา ภักดีวานิช ผอ.โรงเรียนอนุบาลตรัง กล่าวต้อนรับคณะกรรมการการนิเทศติดตามการจัดการศึกษาในระดับเขตพื้นที่การศึกษา แบบบูรณาการเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา ปีงบประมาณ 2562 ของโรงเรียนอนุบาลตรัง ซึ่งประกอบด้วย นายฐโชตณัฏฐ์ ขวัญเมือง ประธานกลุ่มโรงเรียนทับเที่ยง ประธานกรรมการ นายสุทธิพงษ์ ว่องวรานนท์ ประธานกลุ่มโรงเรียนหนองตรุด-นาท่าม กรรมการ และ น.ส.สุทธิดา สรรเพชร ศึกษานิเทศ สพป.ตรัง เขต 1 กรรมการ ณ ห้องนิลปัทม์ โรงเรียนอนุบาลตรัง วันพฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคม 2562 
>>ภาพบรยากาศการนิเทศติดตาม<<
>>โรงเรียนอนุบาลตรัง<<