นักเรียนช่วงชั้นป.6เข้าค่ายวิทยาศาสตร์ ม.ทักษิณ ประจำปี 2562

คณะครูที่ปรึกษาและครูประจำวิชาช่วงป.6 โรงเรียนอนุบาลตรัง นำนักเรียนช่วงชั้นป.6 จำนวน 248 คน เข้าร่วมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ค่ายวิทนยาศสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปี 2562 “จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม” สิงหาคมเดือนแห่งการเรียนรู้วิทยาศสสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง วันจันทร์ที่ 19 สิงหาคม 2562
>>ไฟล์ที่1เดินทางเข้าค่ายวิทยฯ<<
>>ไฟล์ที่2เข้าค่ายวิทยาศสสตร์ปี62<<
>>โรงเรียนอนุบาลตรัง<<