การนำเสนอผลงาน/นวัตกรรม/รูปแบบปฎิบัติที่ดี Best Practice ด้านการจัดการศึกษาปฐมวัย

นางเกศมณี ณ พัทลุง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ และนางมยุรีย์ คันฉ่อง ครู วิทยฐนะครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนอนุบาลตรังเข้าร่วมการนำเสนอผลงาน/นวัตกรรม/รูปแบบปฎิบัติที่ดี Best Practice ด้านการจัดการศึกษาปฐมวัย ซึ่งจัดโดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง ณ โรงแรมธรรมรินทร์ธนา อ.เมือง จ.ตรัง วันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2562
>>การนำเสนอผลงานBest Practice<<
>>โรงเรียนอนุบาลตรัง<<